دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی

دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی


((بسمه تعالی)) پیمان مدیریت این موافقتنامه و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود که در تاریخ ...... بین شرکت عمران و نوسازي مجد مشهد به نمایندگی آقایان احمد نوروزی و مجيد فرزادفرد که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شركت .............. به شماره ثبت  ........... به نمایندگی آقايان ................ که در این پیمان ، پیمانکار مدیریت نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد . ماده 1 – موضوع پیمان : موضوع پیمان عبارتست از تامین و تدارک مصالح و تجهیزات ، تجهیز و بر چیدن کارگاه ، تهیه و تامین ماشین آلات و ابزار کارگاه ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، سرپرستی و مدیریت اجرایی ، فنی ، مالی و اداری بر کل کارها جهت اجراء عملیات ساختمانی و تاسیسات اعم از مکانیکی ، برقی و الکترونیکی و محوطه سازی و دیوار کشی و سایر امور مربوط به تکمیل مجتمع ................ پروژه ............. طرح مجد با زیربنای تقریبی ............. متر مربع طبق نقشه ها و مشخصات فنی مصوب واقع در بلوار شهید قره نی مشهد – بین قره نی 23 و 25 . تبصره1: پیمانکار مدیریت متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان و کارهای اضافی و جدید را پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما طبق مفاد پیمان انجام داده و به اتمام برساند ، ایجاد هرگونه تغییرات در طرح مصوب که موجب تغییر یا اصلاح نقشه و یا تغییر در مشخصات فنی مبناء گردد صرفا پس از تائید دستگاه نظارت و با تصویب کارفرما امکان پذیر خواهد بود . ماده 2 – اسناد و مدارک پیمان : اسناد و مدارک زیر که به امضا طرفین پیمان رسیده است جزء لاینفک پیمان محسوب می گردد . الف) پیمان مدیریت حاضر ب) ابلاغیه ها ، صورت مجالس ، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد عملیات و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم و به امضای نمایندگان مجاز طرفین پیمان برسد و مبادله گردد . پ) شرایط خصوصی پیمان مدیریت (پیوست شماره1) ج) نقشه های اجرایی مصوب کارفرما (کلی و تفضیلی) د)مشخصات فنی عمومی و خصوصی پیمان حاضر ، دستور العملها و استانداردهای فنی ر) شرایط عمومی پیمان م) دستورالعمل مالی پروژه (پیوست شماره 2) و) برنامه زمان بندی اجرایی فنی – مالی – تدارکاتی ه) دفترچه فهرست بهاء و مقادیر کار و برآورد قیمت کارها بر اساس نقشه های اجرایی مصوب تبصره2: در صورت وجود تناقص بین اسناد و مدارک مذکور اولویت مدارک بر یکدیگر از بالا به پائین خواهد بود . تبصره3: هر گونه تغییر در مفاد متن این پیمان از طریق تنظیم الحاقیه بین طرفین پیمان قابل اعمال بوده و در حکم پیمان حاضر میباشد . ماده 3 – مبلغ پیمان : بر اساس توافقات انجام شده مبلغ پیمان مقطوعا ....... ریال تعیین میگردد و طرفین توافق نمودند پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار مدیریت  و اتمام کار موضوع پیمان در صورت هر گونه تغییرات اعم از افزایش یا کاهش در هزینه های ساخت موضوع پیمان هیچگونه افزایش یا کاهش و تعدیلی به رقم حق الزحمه فوق تعلق نگیرد . بدیهی است حق الزحمه پیمانکار مدیریت  به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان عملیات اجرایی و با توجه به مفاد این پیمان و شرایط خصوصی آن پرداخت خواهد شد . تبصره4: در صورت افزایش یا کاهش سطح زیربنای موضوع پیمان به میزان بیش از 5 %  ، مبلغ حق الزحمه پیمان متناسب با برآورد انجام شده فوق تعدیل خواهد شد . ماده 4 – تاریخ تنفیذ،مدت،تاریخ شروع کار : الف) این پیمان از زمان امضاء طرفین و ابلاغ آن توسط کارفرما نافذ می باشد . ب) مدت انجام کار موضوع پیمان 17 ماه تقویمی شمسی میباشد و پیمانکار مدیریت  متعهد است ظرف مدت مذکور کلیه کارههای موضوع پیمان را بنحو احسن و مطابق نقشه ها و مشخصات منضم به پیمان با نظارت دستگاه نظارت و کنترل کارفرما انجام داده و به اتمام برساند . در صورت عدم انجام کار ظرف مهلت تعیین شده مطابق ماده 18 شرایط خصوصی پیمان  مدیریت اقدام خواهد شد . ج)تاریخ شروع کار ، تاریخ تحویل کارگاه می باشد و پیمانکار مدیریت  متعهد است از تاریخ شروع کار به مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید . د) در صورت افزايش مدت پيمان خارج از قصور پيمانكار هزينه هاي پيمان مديريت متناسبا افزايش مي‌يابد . ماده 5 – دوره تضمین کارها : حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه شمسی از طرف پیمانکار مدیریت تضمین می گردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود . اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشهود شود پیمانکار مدیریت مکلف است آن معایب و نقائص را به هزینه کارفرما و مدیریت خود رفع کند برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتبا به پیمانکار مدیریت ابلاغ می کند و پیمانکار مدیریت باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ بالا شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید . هرگاه پیمانکار مدیریت در اجرای این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و زیانهای وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق الزحمه و یا تضمین پیمانکار مدیریت و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار مدیریت نزد او دارد برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکار مدیریت اقامه دعوی کند . ماده 6 – نظارت بر اجرای کار : نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار مدیریت طبق اسناد و مدارک پیمان ، شخص حقیقی و یا حقوقی است که از طرف کارفرما تعیین و به پیمانکار مدیریت معرفی خواهد گردید و از این پس دستگاه نظارت نامیده میشود.  لیکن نمایندگان کارفرما در هر موقع که لازم بدانند مستقیما بر اجرای عملیات نظارت خواهند نمود و پیمانکار مدیریت  مکلف به تبعیت خواهد بود .     ماده 7 – اقامتگاه قانونی : نشانی کارفرما : نشانی پیمانکار مدیریت : تبصره 5 : طرفین پیمان مکلفند از هرگونه تغییر در محل اقامتشان یکدیگر را یک هفته قبل از تغییر کتبا مطلع سازند ، در غیر این صورت ارسال هرگونه نامه ، اخطاریه ، اظهار نامه و نظائر آن به نشانی های مذکور ، ابلاغ شده محسوب می گردد .  تبصره 6 – تسلیم هر گونه نامه ، اخطاریه ، اظهارنامه و غیره به رئیس کارگاه و یا نماینده پیمانکار مدیریت  در محل اجرای پروژه به منزله ابلاغ رسمی و قانونی به وی تلقی می گردد .   ماده 8 – زبان و قانون پیمان : زبان پیمان فارسی و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد . این پیمان در 8 ماده و 6 تبصره و در شش نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند تنظیم و در تاریخ ........ توسط طرفین پیمان امضاء و مبادله گردید که کلیه مفاد پیمان برای طرفین لازم الاجرا میباشد .       کارفرما                                                                                     پیمانکارمدیریت          احمد نوروزي-مجيد فرزادفرد                                                                           ((بسمه تعالی)) پیمان مدیریت این موافقتنامه و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود که در تاریخ .......... بین شرکت عمران و نوسازي مجد مشهد به نمایندگی آقایان احمد نوروزی و مجيد فرزادفرد که در این پیمان کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شركت ........به شماره ثبت  ...... به نمایندگی آقايان .................. که در این پیمان ، پیمانکار مدیریت نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد . ماده 1 – موضوع پیمان : موضوع پیمان عبارتست از تامین و تدارک مصالح و تجهیزات ، تجهیز و بر چیدن کارگاه ، تهیه و تامین ماشین آلات و ابزار کارگاه ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، سرپرستی و مدیریت اجرایی ، فنی ، مالی و اداری بر کل کارها جهت اجراء عملیات ساختمانی و تاسیسات اعم از مکانیکی ، برقی و الکترونیکی و محوطه سازی و دیوار کشی و سایر امور مربوط به تکمیل مجتمع ................. پروژه ....... طرح مجد با زیربنای تقریبی ................ متر مربع طبق نقشه ها و مشخصات فنی مصوب واقع در بلوار شهید قره نی مشهد – بین قره نی 23 و 25 . تبصره1: پیمانکار مدیریت متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان و کارهای اضافی و جدید را پس از تائید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما طبق مفاد پیمان انجام داده و به اتمام برساند ، ایجاد هرگونه تغییرات در طرح مصوب که موجب تغییر یا اصلاح نقشه و یا تغییر در مشخصات فنی مبناء گردد صرفا پس از تائید دستگاه نظارت و با تصویب کارفرما امکان پذیر خواهد بود . ماده 2 – اسناد و مدارک پیمان : اسناد و مدارک زیر که به امضا طرفین پیمان رسیده است جزء لاینفک پیمان محسوب می گردد . الف) پیمان مدیریت حاضر ب) ابلاغیه ها ، صورت مجالس ، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد عملیات و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم و به امضای نمایندگان مجاز طرفین پیمان برسد و مبادله گردد . پ) شرایط خصوصی پیمان مدیریت (پیوست شماره1) ج) نقشه های اجرایی مصوب کارفرما (کلی و تفضیلی) د)مشخصات فنی عمومی و خصوصی پیمان حاضر ، دستور العملها و استانداردهای فنی ر) شرایط عمومی پیمان م) دستورالعمل مالی پروژه (پیوست شماره 2) و) برنامه زمان بندی اجرایی فنی – مالی – تدارکاتی ه) دفترچه فهرست بهاء و مقادیر کار و برآورد قیمت کارها بر اساس نقشه های اجرایی مصوب تبصره2: در صورت وجود تناقص بین اسناد و مدارک مذکور اولویت مدارک بر یکدیگر از بالا به پائین خواهد بود . تبصره3: هر گونه تغییر در مفاد متن این پیمان از طریق تنظیم الحاقیه بین طرفین پیمان قابل اعمال بوده و در حکم پیمان حاضر میباشد . ماده 3 – مبلغ پیمان : بر اساس توافقات انجام شده مبلغ پیمان مقطوعا ........... ریال تعیین میگردد و طرفین توافق نمودند پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار مدیریت  و اتمام کار موضوع پیمان در صورت هر گونه تغییرات اعم از افزایش یا کاهش در هزینه های ساخت موضوع پیمان هیچگونه افزایش یا کاهش و تعدیلی به رقم حق الزحمه فوق تعلق نگیرد . بدیهی است حق الزحمه پیمانکار مدیریت  به تناسب پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان عملیات اجرایی و با توجه به مفاد این پیمان و شرایط خصوصی آن پرداخت خواهد شد . تبصره4: در صورت افزایش یا کاهش سطح زیربنای موضوع پیمان به میزان بیش از 5 %  ، مبلغ حق الزحمه پیمان متناسب با برآورد انجام شده فوق تعدیل خواهد شد . ماده 4 – تاریخ تنفیذ،مدت،تاریخ شروع کار : الف) این پیمان از زمان امضاء طرفین و ابلاغ آن توسط کارفرما نافذ می باشد . ب) مدت انجام کار موضوع پیمان 17ماه تقویمی شمسی میباشد و پیمانکار مدیریت  متعهد است ظرف مدت مذکور کلیه کارههای موضوع پیمان را بنحو احسن و مطابق نقشه ها و مشخصات منضم به پیمان با نظارت دستگاه نظارت و کنترل کارفرما انجام داده و به اتمام برساند . در صورت عدم انجام کار ظرف مهلت تعیین شده مطابق ماده 18 شرایط خصوصی پیمان  مدیریت اقدام خواهد شد . ج)تاریخ شروع کار ، تاریخ تحویل کارگاه می باشد و پیمانکار مدیریت  متعهد است از تاریخ شروع کار به مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید . د) در صورت افزايش مدت پيمان خارج از قصور پيمانكار هزينه هاي پيمان مديريت متناسبا افزايش مي‌يابد . ماده 5 – دوره تضمین کارها : حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه شمسی از طرف پیمانکار مدیریت تضمین می گردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود . اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشهود شود پیمانکار مدیریت مکلف است آن معایب و نقائص را به هزینه کارفرما و مدیریت خود رفع کند برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتبا به پیمانکار مدیریت ابلاغ می کند و پیمانکار مدیریت باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ بالا شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید . هرگاه پیمانکار مدیریت در اجرای این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و زیانهای وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق الزحمه و یا تضمین پیمانکار مدیریت و یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار مدیریت نزد او دارد برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکار مدیریت اقامه دعوی کند . ماده 6 – نظارت بر اجرای کار : نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار مدیریت طبق اسناد و مدارک پیمان ، شخص حقیقی و یا حقوقی است که از طرف کارفرما تعیین و به پیمانکار مدیریت معرفی خواهد گردید و از این پس دستگاه نظارت نامیده میشود.  لیکن نمایندگان کارفرما در هر موقع که لازم بدانند مستقیما بر اجرای عملیات نظارت خواهند نمود و پیمانکار مدیریت  مکلف به تبعیت خواهد بود .     ماده 7 – اقامتگاه قانونی : نشانی کارفرما : مشهد – ............ نشانی پیمانکار مدیریت : مشهد – ................. تبصره 5 : طرفین پیمان مکلفند از هرگونه تغییر در محل اقامتشان یکدیگر را یک هفته قبل از تغییر کتبا مطلع سازند ، در غیر این صورت ارسال هرگونه نامه ، اخطاریه ، اظهار نامه و نظائر آن به نشانی های مذکور ، ابلاغ شده محسوب می گردد .  تبصره 6 – تسلیم هر گونه نامه ، اخطاریه ، اظهارنامه و غیره به رئیس کارگاه و یا نماینده پیمانکار مدیریت  در محل اجرای پروژه به منزله ابلاغ رسمی و قانونی به وی تلقی می گردد .   ماده 8 – زبان و قانون پیمان : زبان پیمان فارسی و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد . این پیمان در 8 ماده و 6 تبصره و در شش نسخه که هر کدام حکم واحد را دارند تنظیم و در تاریخ 15/4/87 توسط طرفین پیمان امضاء و مبادله گردید که کلیه مفاد پیمان برای طرفین لازم الاجرا میباشد .       کارفرما                                                                                     پیمانکارمدیریت          احمد نوروزي-مجيد فرزادفرد                                                                          پیوست شماره 1 شرایط خصوصی پیمان مدیریت   این شرایط با توجه به موضوع پیمان حاضر تهیه و تنظیم گردیده و منضم به پیمان و جزء لاینفک آن            می باشد . هرگونه هزینه ناشی از رعایت مفاد این شرایط خصوصی در قیمتهای پیمان منظور گردیده و پیمانکار مدیریت  با آگاهی کامل از مفاد این شرایط خصوصی اقدام به امضاء اسناد پیمان نموده است . این شریط خصوصی همانگونه که در ماده 2 پیمان تصریح شده است ، پس از پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد و موارد درج شده در شرایط خصوصی می تواند مواد شرایط عمومی را تکمیل ، اصلاح و یا در برخی موارد نقض کند .لیکن کلیه مواردیکه به آن اشاره نشده است مواد شرایط عمومی پیمان نافذ خواهد بود . ماده 1 – تعهدات و تائیدات پیمانکار مدیریت  : پیمانکار مدیریت تعهد می نماید موضوع ( پیمان تکمیل مجتمع ................ پروژه ................طرح مجد را  با زیر بنای تقریبی ........ متر مربع  را با رعایت کلیه شرایط مندرج در پیمان و اسناد و مدارک و ضمائم پیوست آن منطبق با مشخصات و نقشه های معماری و سازه و تاسیساتی مصوب که به مهر و امضاء پیمانکار مدیریت رسیده است ، وفق برنامه زمان بندی اجرایی فنی ، مالی ، تدارکاتی بشرح زیر انجام و به اتمام رساند. 1-1          خدمات پیمانکار مدیریت در مورد اجراء پروژه شامل کلیه موارد مندرج در موضوع پیمان ( ماده یک پیمان ) می باشد . تبصره : کلیه امور مربوط به سیستمهای مالی ، اداری ، انبار داری و کنترل پروژه و تنظیم صورت حسابها و صورت وضعیتها بایستی به روش کامپیوتری صورت گرفته و در مواقع لزوم گزارشهای مربوطه در اختیار کارفرما قرار گیرد . 1-2          در صورتیکه پیمانکار مدیریت  در تاریخ اعلام شده توسط کارفرما برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ، کارفرما حق دارد که طبق مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان ، پیمان را فسخ و تضمین انجام تعهدات پیمانکار مدیریت را ضبط نماید . 1-3          پیمانکار مدیریت جهت بهبود کیفیت تعهدات خود از همیاری گروههای فنی اجرایی مورد نیاز و متخصص ذیصلاح به هزینه و مسئولیت خود استفاده خواهد نمود که صلاحیت کاری و اجرایی آنها به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برسد . 1-4          تفکیک کارها جهت اجراء ، شناسایی ، انتخاب و معرفی پیمانکاران جزء و سازندگان مختلف و            تولید کنندگان ذیصلاح و ارائه دهندگان انواع خدمات و نیز گروههای ذیصلاح نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز پروژه اعم از ساختمانی ، تاسیساتی و غیره و انعقاد پیمان با آنها پس از تائید دستگاه نظارت و کارفرما و در قالب دستور العمل پیوست شماره 2 و مسئولیت پیگیری فنی و اجرایی مطابق برنامه زمان بندی و تحویل گرفتن کار از آنها به عهده پیمانکار مدیریت  می باشد . 1-5          پس از تصویب نقشه و ابلاغ آن پیمانکار مدیریت  موظف است نقشه های اجرایی را بازنگری نموده و چنانچه ایراد یا اشکالی مشاهده نماید همراه با پیشنهادات لازم جهت رفع آن به دستگاه نظارت و کارفرما اعلام تا در صورت صلاحدید نسبت به رفع نواقص آنها اقدام شود . 1-6          پیمانکار مدیریت  مسئول رعایت ضوابط و مقررات کشور در رابطه با اتباع خارجی ، اداره کار و امور اجتماعی و مقررات و قوانین مرتبط سایر ادارات و سازمانها مسئول می باشد . 1-7          پیمانکار مدیریت در طول مدت این پیمان مسئول کنترل و نظارت بر اعمال و رفتار کلیه کارکنان و کارگران شاغل در پروژه می باشد و در واقع کارفرمای کلیه پرسنل شاغل در رابطه با کارگاه محسوب و طبق قانون کار و امور اجتماعی متعهد به رعایت تکالیف و حقوق و مزایای آنان می باشد . 1-8          پیمانکار مدیریت  باید مشخصات فنی مصوب ، نقشه ها و دستور العملهای نصب ، راه اندازی و بهره برداری تجهیزاتی را که تامین آنها بعهده اوست ، تهیه و یا از سازنده آنها بگیرد و پیش از تحویل موقت کار همراه نقشه های چون ساخت در سه نسخه ، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد به کارفرما ارائه دهد . مدارک یاد شده باید بنحوی باشد که راهبری تعمیر و نگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان به سهولت انجام شده و مورد تائید دستگاه نظارت و کارفرما باشد . 1-9          پیمانکار مدیریت موظف است بخشنامه به شماره 1753/54-4617/105 مورخ 23/4/1380 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و کلیه ضمائم آن که پیوست این پیمان می باشد را رعایت نماید .   1-10     پیمانکار مدیریت بدینوسیله اعلام میدارد که از کلیه شرایط و وضعیت موضوع پیمان آگاهی یافته و از کم و کیف کار کلا و جزا مطلع است و محل موضوع پیمان را کاملا رویت و بررسی نموده و از وضعیت موجود ( شامل اجرای کار در چند شیفت و نیز موانع اجرایی و شرایط جوی متفاوت و ... ) اطلاع کافی دارد و آگاه به کلیه شرایط پیمان و مقتضیات محل بوده و بعدا هیچگونه ادعایی که بتواند مستند به جهل خود گردد از وی پذیرفته نخواهد شد . 1-11     پیمانکار مدیریت  موظف است که پیش از تکمیل کل کار قسمتهایی از کار که در زمانهای تعیین شده در برنامه تفصیلی کار مشخص گردیده را تکمیل و به کارفرما تحویل دهد . 1-12     پیمانکار مدیریت  باید تعهدات ناشی از این پیمان را با بکار بردن بهترین روشها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای معمول انجام دهد . 1-13     پیمانکار مدیریت باید برای انجام وظایف مذکور در این پیمان حداکثر مهارت و دقت و کوشش و جدیت خود را بکار برد تا پروژه به نحو احسن انجام و از کیفیت بالایی بر خوردار گردد . 1-14     پیمانکار مدیریت موظف است که کلیه مصالح و تجهیزات پروژه را بنحو احسن حفاظت و با کیفیت مطلوب اجراء نماید و معیار قضاوت در مورد میزان مصالح و تجهیزات مصرفی اسناد و نقشه های اجرایی با درصد پرت منظورشده در آنالیز بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد . در صورتیکه میزان پرت مذکور از درصد مورد قبول کارفرما بالاتر باشد مسئولیت آن بر عهده پیمانکار مدیریت بوده و هزینه آن با 15 درصد افزایش از حق الزحمه پیمانکار مدیریت کسر شده و قابل استرداد نخواهد بود . 1-15     کلیه قراردادها با پیمانکاران جزء می بایست با در نظرگرفتن حالت بهینه مصرف مصالح تنظیم گردد و در صورت سهل انگاری از طرف پیمانکاران جزء و اکیپ ها از مطالبات پیمانکار مدیریت کسر         می گردد.  در هر حال مسئولیت کنترل میزان مصالح مصرفی در حد مجاز و کیفیت مطلوب به عهده پیمانکار مدیریت می باشد . تبصره : در هر صورت پیمانکار مدیریت مسئول کمیت و کیفیت کلیه مصالح و تجهیزات پروژه می باشد.       ماده2-برنامه پیشرفت کار :  2-1 پیمانکار مدیریت متعهد است که سازمان ، روش اجراء و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار (CPM ، اجرایی ، فنی ، مالی و تدارکاتی پروژه که برآورد پیشرفت فیزیکی و ریالی عملیات اجرایی و تدارکاتی را در مدت ساخت نشان می دهد . ) را طبق نظر دستگاه نظارت و بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه و ظرف ده روز از تاریخ تنفیذ پیمان جهت تائید به دستگاه نظارت تسلیم و سپس برای کارفرما ارسال نماید . کارفرما نیز پس از تصویب ظرف مدت مناسب برای اجراء به پیمانکار مدیریت ابلاغ خواهد نمود . 2-2 پیمانکار مدیریت تعهد می نماید در پایان هر ماه گزارش کاملی از پیشرفت کار به همراه نمودارهای لازم و عکسهای گرفته شده از قسمتهای مختلف کار بر اساس نمونه های ابلاغی با ذکر موارد عقب افتادگی احتمالی ، علل آن به همراه برنامه جبرانی تاخیرات در سه نسخه تهیه و به دستگاه نظارت و کارفرما تسلیم نماید و نیز پیمانکار مدیریت متعهد است فرمهای گزارش روزانه نیروی انسانی و ماشین آلات را طبق نمونه ای که به تصویب کارفرما میرسد تسلیم کند و همچنین پیمانکار مدیریت  در روز چهارشنبه هر هفته و در صورت تعطیل بودن ، روز بعد باید برنامه پیش بینی عملیات اجرایی هفته بعد خود را در کارگاه به دستگاه نظارت و کارفرما تسلیم نماید . در صورتی که مدارک مذکور در بندهای فوق بطور مرتب تسلیم نگردد تاخیر در پرداخت صورتوضعیتهای پیمانکار مدیریت  مدیریت  جزو تاخیرات مجاز منظور نخواهد شد . 2-3- جزئیات روش تهیه برنامه تفصیلی و به هنگام کردن آن بشرح زیر است : 2-3-1 – پیمانکار مدیریت  باید آنالیز هر یک از فعالیتها را منطبق با نیاز کارفرما به کارفرما ارائه نماید . 2-3-2- پیمانکار مدیریت  موظف است روش اجرای کار را به تفصیل ارائه دهد . 2-3-3- پیمانکار مدیریت  باید هر گونه اطلاعات پایه پروژه را که مورد نیاز کارفرما باشد ارائه دهد . 2-4- پیمانکار مدیریت  تعهد می نماید که علاوه بر گزارش توجیهی تاخیرات مندرج در شرایط عمومی پیمان بلافاصله پس از تحویل موقت گزارش توجیهی تاخیرات کل پروژه را تهیه و به دستگاه نظارت و کارفرما تسلیم نماید .       ماده 3- بکارگماردن نیروی انسانی مورد لزوم : 3-1- پیمانکار مدیریت کلیه نیروهای انسانی مورد لزوم برای اجرای عملیات و نگهداری کارگاه بجز موارد استثناء شده زیر که به هزینه فوق متعهد به تامین آن می باشد را بایستی بصورت کارمزدی با شرایط مندرج در پیوست شماره 2 ( دستورالعمل مالی پیمان ) انتخاب و  به کار گمارد . تبصره : افرادی که به علت شرایط خاص کار و یا حرفه آنان امکان واگذاری کار با تایید کارفرما بصورت کارمزدی به آنان میسر نباشد می بایستی از طریق شرکتهای تامین نیرو و یا پیمانکار مدیریت با مسئولیت خود با اخذ تاییدیه از دستگاه نظارت و نماینده کارفرما بکارگیری شود . 3-2- پیمانکار مدیریت متعهد است نسبت به بکارگیری کادر مدیریتی ، فنی ، مهندسی و تکنسین ها و پرسنل مورد نیاز جهت اجراء کلیه امور مربوط به تعهدات خود در قالب پیمان حاضر و به هزینه خود که تعداد و صلاحیت آنان مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما قرار گرفته و حداقل بشرح ذیل می باشد اقدام نماید : - رئیس کارگاه حداقل مهندسی عمران با حداقل 15 سال سابقه کار .   - مهندس عمران ، تکنسین عمران ، نقشه بردار ، مهندس برق ، مهندس تاسیسات جهت اجرای کار ( 5 نفر با حداقل 7 سال سابقه کار ) - مهندسی عمران : حداقل 10سال سابقه به عنوان سرپرست دفتر فنی . - مهندسی عمران : حداقل 7 سال سابقه برای کادر دفتر فنی . - کارشناس کنترل پروژه با مدرک مهندسی صنایع یا عمران با حداقل 7 سال سابقه برای کادر دفتر فنی . - مدیر و پرسنل امور اداری - مالی و حسابداری کلا 3 نفر با حداقل 7 سال - مسئول و پرسنل تدارکات ، انبار و حمل و نقل  2 نفر - عوامل خدماتی دفاتر کارگاه و کارفرما و نظارت   2 نفر   - مسئول و پرسنل حراست و نگهبانی    6 نفر به ازای هر 8 ساعت 2 نفر ( هر شیفت دو نفر ) تبصره 1 : نیروهای فوق حداقل نیروی انسانی برای یک شیفت کاری می باشد در صورت نیاز به کار بیش از یک شیفت پیمانکار مدیریت موظف است نسبت به تامین نیروی مورد نیاز با نظر کارفرما به هزینه خود اقدام نماید و از این جهت هیچگونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود . تبصره 2 : پیمانکار مدیریت در زمان تسلیم پیشنهاد بایستی به ضمیمه آن نمودار سازمان افراد فوق را که برای اجرای کار تامین می نماید و بایستی از ابتدای تحویل کارگاه حضور داشته باشند نیز تسلیم نماید ، لیکن در حین اجرای کار چنانچه کارفرما بعلت بالارفتن هزینه ها و یا کند شدن پیشرفت کار از برنامه و یا پایین بودن کیفیت اجرای کار بر طبق مشخصات خصوصی و عمومی لزوم افراد دیگری را تشخیص دهد پیمانکار مدیریت متعهد به تامین آنها می باشد . تبصره 3 : در صورتیکه بدون مجوز کارفرما هریک از افراد فوق در کارگاه حضور نیابند به ازای هر روز عدم حضور در کارگاه به شرح جدول ذیل خسارت وارده مربوط به دوره عدم حضور توسط کارفرما محاسبه و از مبلغ حق الزحمه پیمانکار مدیریت کسر شده و قابل استرداد نخواهد بود . 1- مدیریت کارگاه                                   150 هزار تومان به ازای هر روز 2- هر یک از مهندسین و مدیر مالی – اداری   100 هزار تومان به ازای هر روز 3- سایر نیروها هر یک                              50 هزار تومان به ازای هر روز تبصره 4 : بمنظور اجراي بهينه پروژه تغيير و جايگزيني نيروهاي انساني با پيشنهاد پيمانكار مديريت و تصويب كارفرما بلامانع مي‌باشد . 3-3- پیمانکار مدیریت  شخص واجد صلاحیتی که مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما باشد را به عنوان رئیس کارگاه معرفی می نماید که عملیات اجرایی را سرپرستی خواهد نمود . تبصره 1 : پیمانکار مدیریت  باید در صورت درخواست دستگاه نظارت و تایید کارفرما و یا اعلام کارفرما رئیس کارگاه خود را تغییر دهد . تبصره 2 : هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجراء عملیات باشد و از طرف کارفرما و یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود در حکم ابلاغ به پیمانکار مدیریت خواهد بود . بدین منظور و حداکثر ظرف مدت 10 روز از شروع پیمان ، کارفرما نسبت به معرفی نماینده به پیمانکار مدیریت اقدام خواهد کرد . 3-4- پیمانکار مدیریت  می باید جهت بکارگماردن کارگران و نیروهای کار متخصص به تعداد لازم و تعیین حقوق و دستمزد و مزایای آنها براساس دستمزدهای روز و بصورت کارمزدی و براساس پیوست شماره 2 از جمله تایید قراردادها توسط کارفرما و به هزینه کارفرما اقدام نماید . 3-5- پیمانکار مدیریت موظف است نسبت به عقد پیمان با پیمانکاران جزء و شرکتهای تولید کننده مصالح و لوازم براساس حفظ منافع کارفرما و با توجه به دستور العمل مالی پروژه اقدام نماید که بایستی قراردادهای مربوطه به تایید کارفرما برسد . 3-6- در صورتیکه دستگاه نظارت و کارفرما در طول مدت عملیات موضوع پیمان تغییراتی در کادر فنی و نیروی انسانی پیمانکار مدیریت را ضروری تشخیص دهد موضوع را کتبا به پیمانکار مدیریت ابلاغ و پیمانکار مدیریت موظف است در مدت مناسب که از 15 روز تجاوز نخواهد کرد نسبت به تامین و یا جایگزینی نیروی انسانی کارآمد در هر بخش از کادر فنی و اجرایی خود طبق نظر کارفرما  اقدام نماید . 3-7- در صورت عدم جایگزینی و بکارگیری و معرفی افراد و گروههای لازم مندرج در بند 3-6 فوق کارفرما می تواند تا مادامیکه خواسته دستگاه نظارت و یا کارفرما تامین نشده است ، خسارتهای وارده مربوط به دوره تکمیل و یا جایگزینی را براساس تبصره 3 بند 3-2 کسر نماید . بدیهی است این مبلغ قابل استرداد نبوده و از مبلغ کل حق الزحمه تعیین شده ( موضوع ماده 3 پیمان ) کسر می شود . ماده 4- تجهیز کارگاه : تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار مدیریت بوده و متعهد می شود کلیه عملیات ، اقدامات و تدارکاتی را که باید بصورت موقت برای دوره اجرای عملیات تا زمان تحویل و بهره برداری انجام گردد تا آغاز و انجام عملیات موضوع پیمان طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود و شامل تامین آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و دفاتر و ساختمانهای پشتیبانی و عمومی ، محوطه سازی و ورودی کارگاه ، انبار کارگاه و راههای سرویس و تامین کارگاه و برچیدن کارگاه می باشد را با هزینه خود انجام دهد . پیمانکار مدیریت موظف است پس از تنفیذ پیمان نقشه ساختمانهای تجهیز کارگاه را جهت تایید به دستگاه نظارت و کارفرما تسلیم و در مدت مقرر کارگاه را تجهیز نماید . پیمانکار مدیریت موظف است تجهیز کارگاه از جمله موارد زیر را حداکثر یک ماه پس از امضاء پیمان و به هزینه خود تامین نماید : -        تامین محل دفاتر کار پیمانکار مدیریت ، دستگاه نظارت و کارفرما حداقل 40 مترمربع بطور مجزا با تامین سیستم های گرمایش و سرمایش ، روشنایی مطلوب . -        تامین محل آزمایشگاه . -        تهیه و تامین لوازم و ادوات اداری شامل میز ، صندلی ، کمد ، فکس ، سیستم تلفن مرکزی ثابت و سیار و .... برای کلیه دفاتر و ساختمانهای پیمانکار مدیریت ، دستگاه نظارت و کارفرما . -        تامین لوازم التحریر مصرف در طول پروژه برای دفاتر پیمانکار مدیریت ، دستگاه نظارت و کارفرما . -        تهیه و تامین دو دستگاه فتوکپی برای دستگاه نظارت و پیمانکار مدیریت .   -        تهیه و تامین کامپیوتر و پرینتر و اسکنر به تعداد مورد نیاز جهت امور فنی ، مالی و اداری و دستگاه نظارت و کارفرما . -        پذیرایی مستمر و تامین غذای کارمندان دستگاه نظارت ، کارفرما با میانگین 6 نفر در روز و پرسنل سرپرستی و مدیریت موضوع ماده 3 شرایط خصوصی پیمان مدیریت . -        ساخت انبار و دفتر کار انباردار . -        تامین لوازم مورد نیاز انبار و دفتردار انبار . -        استقرار سیلوی سیمان . -        ساخت و یا تامین کیوسک نگهبانی بطوریکه امکان اسکان شبانه را دارا باشد . -        حصار کشی اطراف کارگاه . -        تامین کلیه لوازم نقشه برداری جهت اجرای صحیح کار . -        تامین شبکه آب رسانی موقت داخلی کارگاه . -        تامین شبکه برق رسانی داخلی کارگاه . -         تامین تجهیزات و لوازم روشنایی موقت کارگاه . -         تهیه و تامین تابلوهای برق . -         برچیدن کارگاه . ماده 5- ماشین آلات ، تجهیزات و ابزارکار : علاوه بر موارد مندرج در ماده 4 فوق ( شرایط خصوصی پیمان مدیریت حاضر ) تامین و تدارک ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزارکار و لوازم برای اجراء عملیات تا زمان تحویل و بهره برداری و طبق برنامه زمانبندی به نحوی که تاخیری در انجام عملیات موضوع پیمان ایجاد نشود . به هزینه و بعهده پیمانکار مدیریت می باشد . تبصره 1 : پیمانکار مدیریت موظف است همراه با برنامه پیشرفت کار موضوع ماده 2 این شرایط خصوصی ، لیست ماشین آلات و تجهيزات مورد لزوم اجرای کار را که هماهنگ با برنامه پیشرفت کار باشد تهیه و به تایید دستگاه نظارت و کارفرما برساند . بدیهی است پس از تایید دستگاه نظارت و کارفرما ، پیمانکار مدیریت  موظف به تامین ماشین آلات و تجهيزات مورد نیاز در محل اجرای پروژه براساس برنامه پیشرفت کار می باشد . پیمانکار مدیریت می بایستی علاوه بر سایر ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هماهنگ با برنامه پیشرفت کار حداقل ماشین آلات و تجهیزات زیر را همزمان با تجهیز کارگاه تامین نماید .   1-    تاورکرین متناسب با ظرفیت پروژه 2-    آسانسور کارگاهی 3-    بالابر به تعداد مورد نیاز 4- دیزل ژنراتور جهت تامین برق تبصره 2 : در صورتیکه دستگاه نظارت و یا کارفرما در طول مدت عملیات موضوع پیمان تغییراتی را در تعداد ماشین آلات و تجیهزات ضروری تشخیص دهد ، پیمانکار مدیریت  مکلف به رعایت آن می باشد . تبصره 3 : عدم انجام موارد فوق به عنوان قصور پیمانکار مدیریت  محسوب گردیده و کارفرما می تواند جهت جبران تاخیر ناشی از آن با توجه به برنامه زمانبندی پیشرفت کار نسبت به کسر خسارت ناشی از تاخیر بعلاوه 15 %  اضافی پیمانکار مدیریت را جریمه نماید . جریمه متعلقه از این بابت از اولین صورتحساب پیمانکار مدیریت کسر و قابل استرداد نخواهد بود و در صورت افزایش زمان تاخیر طبق ماده 14 این شرایط اختصاصی اقدام خواهد شد . همچنین طرفین توافق می نمایند در صورت عدم انجام شرح مواد 4 و 5 فوق الذکر که در تعهدات پیمانکار مدیریت میباشد ، متناسب با تعهدت انجام نشده و بر اساس مقادیر ارائه شده در تجزیه بهاء قیمت پیشنهادی ( موضوع ماده 23 مندرج در دعوت نامه ) از صورت وضعیت های پیمانکار مدیریت کسر گردد.   ماده 6- نقشه ها ، اسناد و مدارک فنی : 6-1- پیمانکار مدیریت متعهد است که نقشه های کارگاهی و مدارک و اسناد را به تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما در زمانهای لازم برساند تا در روند پیشرفت پروژه تاخیری حاصل نگردد . 6-2- تصویب نقشه های کارگاهی از طرف مقامات مجاز به عنوان تصویب انحراف از شرایط مندرج در اسناد پیمان قابل تفسیر نخواهد بود و به هیچ وجه از مسئولیت پیمانکار مدیریت در زمینه دقت نقشه های کارگاهی نمی کاهد . 6-3- نقشه ها ، اسناد ، مشخصات فنی ، مقادیر کار، بررسی ها ، گزارشها و تحقیقات و نسخه های متعدد آنها ، که برای اجرای کار تهیه شده است متعلق به کارفرما می باشد و این اسناد نباید در اختیار دیگران قرار گرفته و در کارهای دیگر مورد استفاده واقع شود و تنها کارفرما می تواند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها در اجراء طرحهای مختلف استفاده نماید . 6-4- پیمانکار مدیریت متعهد است نقشه های As-Built کلیه کارهای اجراء شده را با کیفیت مورد قبول دستگاه نظارت تهیه و به تایید دستگاه نظارت و کارفرما رسانده و قبل از تحویل موقت یک نسخه به صورت فایل نرم افزاری ( با فورمت DWG و PDF ) به کارفرما تحویل نماید . هزینه تهیه نقشه های چون ساخت( As-Built) بعهده پیمانکار مدیریت می باشد و هیچگونه پرداختی از بابت آن به وی نخواهد شد . پیمانکار مدیریت  متعهد می گردد شناسنامه عملیاتی هر فعالیت را که شامل تمامی دستور کارها ، نتایج آزمایش و غیره می باشد جمع آوری و تدوین نموده و پس از کنترل و تایید دستگاه نظارت و کارفرما همزمان با نقشه های چون ساخت تحویل کارفرما نماید . 6-5- در صورت قصور پیمانکار مدیریت  ، کارفرما می تواند نسبت به تهیه نقشه های As-Built اقدام و هزینه آن را بعلاوه 15 % هزینه بالاسری و خسارت وارده به حساب بدهکاری پیمانکار مدیریت  منظور و یا از مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار مدیریت کسر نماید . 6-6- در صورتیکه پیمانکار مدیریت تغییری را در مشخصات و ابعاد تعیین شده نقشه ها به جهت سهولت اجرای کار یا تطبیق کار با مصالح قابل تهیه و یا هر علت دیگری لازم بداند در این مورد به ترتیب زیر عمل خواهد نمود : 6-6-1 – پیمانکار مدیریت ابتدا نظر خود را در مورد تغییر ، بصورت کتبی همراه با کروکی و یا بصورت نقشه درسایز مناسب در سه نسخه تهیه و تحویل دستگاه نظارت و کارفرما خواهد نمود . 6-6-2- درصورتیکه دستگاه نظارت و کارفرما تغییر را از لحاظ فنی صحیح بدانند دستگاه نظارت موظف است مطابق شرایط مشروحه زیر مراتب را ظرف هفت روز از زمان دریافت تغییرات ، به پیمانکار مدیریت اعلام نماید و چنانچه ظرف مدت مذکور جوابیه ای از دستگاه نظارت به پیمانکار مدیریت داده نشود ، به منزله این خواهد بود که تغییرات مورد تایید قرار نگرفته است . ضمنا چنین مواردی به هیچ وجه مورد ادعای پیمانکار مدیریت در خصوص تغییرات زمان پیمان نخواهد بود . 6-6-3- پیمانکار مدیریت موظف است کلیه نقشه های اجرایی و کارگاهی را که در اثر چنین تغییری لازم خواهد بود راسا و به هزینه خود با کیفیت مشابه نقشه های کارفرما و به اندازه نقشه یکسان با نقشه اصلی تهیه و چهار نسخه برای تصویب تحویل دستگاه نظارت کارفرما نماید . 6-6-4- دستگاه نظارت پس از تصویب و تایید کارفرما ، نقشه های تصویبی تغییر یافته را جهت اجراء به پیمانکار مدیریت ابلاغ خواهد نمود . 6-7- شماره نسخه های نقشه های حین ساخت شامل یک نسخه CD کامپیوتری ( با فورمت DWG و PDF ) و چهار نسخه چاپ آن می باشد که توسط پیمانکار مدیریت تهیه می گردد . ماده 7- سفارش خرید کالا ، مصالح و تجهیزات : 7-1 – پیمانکار مدیریت  مسئول سفارش و خرید و تحویل مواد و مصالح و تجهیزات لازم و حمل آن به کارگاه برای اجراء به موقع کار خواهد بود و موظف است پس از امضاء پیمان و همزمان با شروع کار ، مصالح و تجهیزات لازم را با کسب تاییدیه از دستگاه نظارت و کارفرما جهت انجام کار مطابق با برنامه زمانبندی تدارکاتی CPM و براساس دستورالعمل پیوست شماره 2 فراهم نماید . 7-2- کارفرما در مورد اقلام مواد و مصالح ، ابزار ، تجهیزات ، ماشین آلات و سایر موارد مورد نیاز پیمان و برنامه ریزی تامین و تدارک مربوطه بجز آنچه در دستور العمل مالی پیمان ( پیوست 2 ) برای خرید اقلام مورد نیاز ، درج شده و ماده 19 این شرایط خصوصی هیچگونه تعهدی در هیچیک از موارد ندارد و پیمانکار مدیریت متعهد است کلیه آنچه را که برای انجام پیمان مورد نیاز است طبق برنامه زمانبندی اجرایی ، فنی ، مالی و تدارکاتی پروژه تهیه نماید و اگر پیمانکار مدیریت  نتواند دلائل توجیهی تاخیرات را ارائه نماید . مسئولیت هر گونه وقفه ناشی از عدم تامین و تدارک به موقع مستقیما متوجه پیمانکار مدیریت خواهد بود. 7-3- در صورتیکه اقلامی توسط کارفرما تهیه وتحویل گردد ، پیمانکار مدیریت موظف است کلیه آن اقلام را به دقت بررسی و با مشخصات فنی طرح مقایسه نموده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت مراتب را بلافاصله به دستگاه نظارت و کارفرما اعلام نماید . 7-4- پیمانکار مدیریت متعهد است نسبت به انجام بررسی های فنی اقتصادی جهت انتخاب نوع مصالح و تجهیزات و تهیه برآوردهای اجرایی ، شامل حجم مصالح و تجهیزات مختلف و هزینه های اجرایی طرح در زمانهای مناسب که به اجراء لطمه ای وارد نسازد اقدام و گزارشات مربوطه را به دستگاه نظارت و کارفرما ارائه نماید . 7-5- پیمانکار مدیریت موظف است حداقل دو هفته قبل از شروع به کار هر ردیف کاری ، اجناس و مصالح مصرفی شامل نمونه مصالح و کالا را با مشخصات معدن و یا سازنده به دستگاه نظارت و کارفرما ارائه و در صورت تایید دستگاه نظارت و کارفرما طبق پیوست شماره 2 ( دستورالعمل مالی ) اقدام به خرید و مصرف نماید . 7-6- پیمانکار مدیریت موظف است برنامه زمانبندی تهیه مصالح مورد نیاز پروژه را با توجه به برنامه زمانبندی پروژه ارائه داده و در تاریخ های معین مبادرت به تهیه مصالح مورد نیاز نماید . این امر باید به گونه ای صورت گیرد که کمبود پاره ای از مصالح در بعضی بدلیل افزایش تقاضا یا علل دیگر تاثیری در برنامه پیشرفت کار نداشته و مسئولیت هر گونه تاخیر در انجام کار بواسطه عدم رعایت موارد فوق متوجه پیمانکار مدیریت خواهد بود .   ماده 8- حفاظت کارگاه در مقابل پرسنل شاغل و اشخاص ثالث و بیمه های لازم : 8-1- پیمانکار مدیریت از زمان تحویل کارگاه تا زمان تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگهداری و خسارت وارده به ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار ، تاسیسات ، مصالح و ابنیه ای که تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد و در صورت وارد آمدن خسارت موظف است با هزینه خود نسبت به رفع آن اقدام نماید و در غیر اینصورت با 15 درصد هزینه بالاسری از حق الزحمه پیمان مدیریت کسر شده و قابل استرداد نمی باشد . به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تاسیسات و غیره بعمل می آورد . همچنین پیمانکار مدیریت  با توجه به قوانین حفاظتی ( مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی ) مسئول خسارت وارده به پرسنل شاغل و اشخاص ثالث درمحوطه داخل و محدوده خارج از کارگاه بوده و در هر حال کارفرما در خصوص این موارد هیچ نوع مسئولیتی از جنبه حقوقی و کیفری بعهده ندارد و پیمانکار مدیریت متعهد به جبران هر نوع خسارتی اعم از حقوقی ، کیفری ، جانی و مالی کلیه پرسنل اعم از شاغل و غیر آن در محل و محدوده پروژه می باشد . 8-2- پیمانکار مدیریت موظف به تامین و در اختیار گذاری لوازم ایمنی با هزینه خود به کلیه پرسنل شاغل در کارگاه و همچنین رعایت کلیه ضوابط ایمنی در کارگاه و مجاورت کارگاه می باشد . 8-3- پیمانکار مدیریت با هزینه کارفرما ساختمانها و تاسیسات موضوع پیمان را در مقابل حوادث غیر مترقبه و مسئولیت مدنی بیمه و کپی آن را نزد خود جهت اجراء مفاد آن نگهداری می نماید . در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام شده شود پیمانکار مدیریت  مدیریت  موظف است مراتب را فورا به کارفرما اطلاع داده و بر طبق مقررات بیمه ، بیمه گر را نیز در جریان حادثه قرار دهد . 8-4- پیمانکار مدیریت موظف است علائم خطر و وسائل حفاظتی و روشنایی قسمتهای داخلی کارگاه را درشب و روز براساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و شهرداری فراهم نموده و تعداد کافی نگهبان به هزینه خود در هر جا که لازم باشد بگمارد . 8-5- پیمانکار مدیریت متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک و تاسیسات مجاور اتخاذ نموده و اگر در اثر سهل انگاری و عدم رعایت مسائل ایمنی خساراتی به املاک مجاور بیاید پیمانکار مدیریت  راسا و با هزینه خود بایستی اقدام به جبران آن نماید . 8-6- پیمانکار مدیریت تعهد نمود عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که در مسیرهای سواره رو و پیاده رو حداقل راهی برای عبور و مرور عابرین و وسائط نقلیه طبق ضوابط شهرداری و راهنمایی و رانندگی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی همواره باز بماند و مصالح کارگاه را در محلهایی انبار نماید که موجب ناراحتی و یا مزاحمت ساکنین اطراف و یا عابرین نگردد . 8-7- پیمانکار مدیریت موظف است زمان و نحوه تخلیه اجناس و مصالح ساختمانی را به گونه ای برنامه ریزی نماید که هیچگونه مزاحمت نامتعارفی از بابت حمل ، باراندازی و جابجایی آنها برای همسایگان کارگاه ایجاد نشود . 8-8- چنانچه عدم رعایت مفاد بندهای بالا از طرف پیمانکار مدیریت منجر به اعمال جریمه و دریافت خسارت از طرف وزارت کار و یا شهرداری و یا راهنمایی و نیروهای انتظامی و یا هر مرجع قانونی گردد ، پیمانکار مدیریت مسئول پرداخت آن خواهد بود . ماده 9- آزمایشات و رعایت ضوابط : 9-1- آزمایشات ، مقاومت فشاری بتن ، کشش میلگرد ، جوش و سایر تستهای مقاومت مصالح در تمام مراحل طراحی و ساخت بوسیله آزمایشگاه های ذیصلاح و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما و به هزینه کارفرما انجام می گردد . زمان انجام و نیاز آن را پیمانکار مدیریت یا دستگاه نظارت اعلام و پیگیریهای لازم در جهت اجرای مفاد گزارشات آزمایشگاه مربوطه بعهده پیمانکار مدیریت می باشد . بدیهی است آزمایشات انجام شده در مورد کارها بایستی مطابق ضوابط و استانداردهای اجرایی مربوطه و موثق باشد و به تایید دستگاه نظارت و کارفرما برسد . در غیر اینصورت هر گونه هزینه تخریب و خسارات ناشی از آن و هزینه های مصالح هدر رفته بعهده پیمانکار مدیریت است . 9-2- پیمانکار مدیریت متعهد است بطور کلی در اجراء کارتمامی ضوابط و معیارها و دستورالعمل های رایج کشور را بکار برد و خسارتهای ناشی از عدم رعایت آن برعهده پیمانکار مدیریت خواهد بود . ماده 10- هزینه هایی که پیمانکار مدیریت  متعهد به تامین آنها است : بجز هزینه خرید مصالح و تجهیزات با حمل تا پای کار پروژه و همچنین هزینه های دستمزدی بند 3-4 و بیمه حوادث بند 8-3 شرایط خصوصی پیمان مدیریت حاضر ، بقیه هزینه های کارگاه که موارد ذیل را نیز شامل می شود بر عهده پیمانکار مدیریت است . تبصره 1 : منظور از تجهیزات پروژه کلیه اقلام و تجهیزاتی است که مطابق نقشه های پیوست و با دستور کار دستگاه نظارت و کارفرما برای بهره برداری از پروژه مورد نیاز است و توسط پیمانکار و یا کارفرما تهیه می گردد . هزینه نصب و تهیه این تجهیزات مانند هزینه های مصالح و دستمزدی بر عهده کارفرماست . تبصره 2 : هزینه حمل مصالح و نخاله ها به عهده کارفرما است . 10-1- کلیه هزینه های مربوط به دفتر مرکزی و عوامل پیمانکار مدیریت  شامل حقوق و مزایای قانونی و سنوات ، اضافه کاری ، عیدی و پاداش ، بن ، بازخرید مرخصی ، ایاب و ذهاب ، بیمه ، مالیات و امکانات رفاهی آنها و هر گونه هزینه مربوطه دیگر مرتبط با موارد فوق ( موضوع ماده 3-2 شرایط خصوسی پیمان مدیریت حاضر ) . 10-2- کلیه هزینه های تجهیز کارگاه موضوع ماده 4 شرایط خصوصی پیمان مدیریت حاضر . 10-3- کلیه هزینه های مستمر دفاتر کارگاه از جمله آب ، برق و گاز و تلفن و سوخت و روغن و لوازم یدکی و ارتباطات وایاب و ذهاب خارج کارگاهی ، تمیزکاری کارگاه در مراحل مختلف ، خسارتهای وارده به شبکه های شهری ( آب ، برق ، گاز ، مخابرات ) و کلیه هزینه های ناشی از حوادث جانی کارگران در کارگاه ( غیر از بخش مربوط به بیمه ) و کلیه تعمیرات لوله کشی و کابل کشی داخل کارگاه و سایر موارد موضوع ماده 5 و ماده 8 شرایط خصوصی پیمان مدیریت حاضر بجز بند 8-3 . تبصره : هزینه ایاب و ذهاب موضوع بند 10-1 شامل هزینه ایاب و ذهاب کامل مسئول تدارکات و دیگر عوامل پیمانکار مدیریت می باشد . ماده 11- صورت حساب ، صورت وضعیت و نحوه پرداخت : 11-1- پیش پرداخت : کارفرما موافقت دارد به منظور تقویت مالی پیمانکار مدیریت  معادل 15 درصد مبلغ اولیه حق الزحمه وی ( موضوع ماده3 پیمان ) را به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد پیمان در مقابل ضمانتنامه بانکی به پیمانکار مدیریت  بصورت 8 % پس از مبادله پیمان و 7 % پس از تجهیز کارگاه موضوع ماده 4 این شرایط خصوصی و تامین ماشین آلات و تجیهزات ذکر شده در تبصره 1 ماده 5 این شرایط خصوصی و ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی و تایید دستگاه نظارت و کارفرما پرداخت نماید، مبلغ پیش پرداخت مشمول کسور حسن انجام کار نمی گردد . تبصره 1 : مبلغ پیمان با توجه به برآورد هزینه های ساخت به میزان....................... ریال مقطوعا به مبلغ .......................................... ریال براساس ماده 3 پیمان می باشد که در برآورد هزینه ساخت ، هزینه تهیه آسانسور ، پله برقی ، فنکویل ، اسپلیت یونیت ، برج خنک کن ، هواساز ، چیلر ، کندانسورهای هوایی ، دربهای اتوماتیک و سایر تجهیزات و اقلام مورد نیاز پروژه و همچنین نصب آنها منظور شده است .   تبصره 2 : بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت به تناسب پیشرفت کار از هر مبلغ ناخالص صورت حساب موقت پیمانکار مدیریت  به تناسب کسر خواهد گردید . بطوریکه پس از تحویل موقت و همراه صورت وضعیت قطعی کلیه مبلغ پیش پرداخت مستهلک شود . 11-2- نحوه تنظیم صورت حسابها : صورت حسابهای موقت مربوط به حق الزحمه پیمانکار مدیریت  بر مبناء شرایط مندرج در ماده 3 پیمان و سایر موارد مندرج در شرایط خصوصی پیمان حاضر تنظیم و ماهانه متناسب با پیشرفت فیزیکی که در برنامه زمانبندی تفصیلی دیده شده است و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد محاسبه و علی الحساب پرداخت خواهد شد . برای کنترل علی الحسابهای پرداختی ، پیمانکار مدیریت  موظف است ماهیانه درصد پیشرفت کارهای انجام شده را براساس برنامه زمانبندی تنظیم و ارائه نماید . تبصره 3 : منظور از هزینه های ساخت پروژه ، هزینه های مستقیم جهت احداث ساختمان می باشد و هزینه های خرید حق امتیاز برق ، تلفن ، آب ، فاضلاب ، گاز ، حق الزحمه دستگاه نظارت و پیمانکار مدیریت ( پیمان حاضر ) ، خرید زمین ، بیمه ، مالیات ، هزینه های قابل پرداخت به شهرداری ( نظیر صدور جواز ساخت ، خرید تراکم مازاد ، عوارض و .... ) هزینه هایی که تا زمان تحویل کارگاه برای پروژه انجام شده است و سایر هزینه های مشابه آنها که به عنوان هزینه های غیر مستقیم پروژه تلقی میگردد . جزء هزینه های ساخت محسوب نخواهد شد . 11-3- پیمانکار مدیریت موظف به تهیه و ارائه صورت حسابها و صورت وضعیت های موقت و قطعی در هفت نسخه مطابق پیوست شماره 2 و دستورالعمل اعلام شده ازسوی کارفرما می باشد . ضمنا پیمانکار مدیریت موظف به تهیه و ارائه صورت حسابها و صورت وضعیت های موقت و قطعی بر مبنای نرم افزار مورد تایید کارفرما به تعداد یک نسخه فایل نرم افزاری می باشد . 11-4- صورت حسابها و صورت وضعیت های موقت و قطعی به نحوی باید تهیه شوند که مقادیر و مبالغ کار مربوط به هر یک از بخشهای موضوع پیمان به تفکیک در آنها مشخص باشد . پیمانکار مدیریت موظف می باشد همراه با هر صورت حساب و صورت وضعیت موقت ، دستور کارها و صورت جلسات لازم را نیز ارائه نماید . مصالح پایکار ، کلیه کارهای انجام شده براساس دستور کارها ، مقادیر کارهایی که پس از ادامه عملیات امکان اندازه گیری آنها وجود ندارد و همچنین مقادیر کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی نیاز به صورتجلسه کارگاهی که به امضای نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما رسیده باشد دارند . 11-5- پرداخت صورت حسابها : پیمانکار مدیریت به تناسب پیشرفت فیزیکی کار ماهیانه نسبت به تنظیم صورت حسابهای موقت اقدام می نماید ، مبلغ این صورت حسابها پس از تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما و کسر کسور متعلقه ( حسن انجام کار ، پیش پرداخت ، مالیات و بیمه و سایر کسور قانونی ) حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تحویل به کارفرما قابل پرداخت خواهد بود . 11-6- پیمانکار مدیریت موظف است پس از اتمام کار و تحویل موقت کلیه کارها و امضاء صورتجلسه رفع نقص ، ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب و صورت وضعیت قطعی براساس برنامه پیشرفت فیزیکی انجام شده اقدام و جهت رسیدگی نهایی در اختیار کارفرما قرار دهد . تبصره 4 : استرداد مبالغ مکسوره بابت حسن انجام کار براساس ماده 5 پیمان و بند 18-2 شرایط خصوصی پیمان مدیریت حاضرخواهدبود . ماده 12- انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات :   پیمانکار مدیریت اقدامات لازم در مورد انبار داری دقیق و تهیه کارتکس انبار جهت مصالح و تجهیزات پروژه را با استفاده از کامپیوتر مطابق دستور العمل ارسالی از سوی کارفرما و نرم افزار مورد تایید کارفرما بعمل آورده بنحوی که انبار گردانی در هر زمان توسط نماینده کارفرما امکان پذیر باشد و پیمانکار مدیریت افرادی که برای این کار مورد نیاز باشند به مسئولیت و هزینه خود طبق ماده (3 ) شرایط خصوصی پیمان حاضر بکار می گمارد . ماده 13- اسناد مالی وجوه پرداختی پیمانکار مدیریت  : کلیه وجوهی که در طول پروژه از طرف کارفرما از طریق حساب جاری خاص پروژه در اختیار پیمانکار مدیریت  جهت تهیه مصالح و سایر نیازهای پروژه قرار می گیرد ، به عنوان علی الحساب بوده و پیمانکار مدیریت  موظف است که اسناد آنها را در طول مدت پیمان و در فواصل هر صورتحساب تنظیم و تحویل کارفرما نماید . در این زمینه پیمانکار مدیریت  با هزینه خود از نیروی انسانی کافی و کارآمد جهت انجام امور حسابداری و ثبت اسناد و هزینه استفاده خواهد نمود . روش تایید اسناد و هزینه های مالی بایستی بشرح مندرج در پیوست شماره 2 صورت گیرد . ماده 14 – فسخ و خاتمه پیمان 14-1- کارفرما می تواند به تشخیص خود در هر مرحله ای از انجام کار که هزینه های انجام عملیات از معیارها و ملاکهای قابل پذیرش بیشتر شود از پیمانکار مدیریت خواستار ارائه دلایل توجیهی شود و چنانچه این دلایل به تشخیص کارفرما موجه نباشد ، نسبت به فسخ پیمان اقدام و برحسب مورد از مفاد 47 شرایط عمومی پیمان استفاده نماید . 14-2- کارفرما حق خواهد داشت در قالب مفاد بند 14-3 ، این پیمان را فسخ نماید ، چنانچه به هریک از دلایل مندرج در بند مذکور کارفرما تصمیم بگیرد که این پیمان رافسخنمايد ، این تصمیم باید لااقل ظرف مدت ( 30 ) روز از تاریخ مورد نظر برای فسخ پیمان به پیمانکار مدیریت  ابلاغ گردد . در صورت فسخ پیمان ، مبلغ حق الزحمه پیمانکار مدیریت  مدیریت  نسبت به درصد پیشرفت کارهای انجام شده محاسبه خواهد شد . 14-3 كارفرما حق خواهد داشت به استناد هر بند از موارد زير پیمان را فسخ نمايد : الف) درصورتيكه پيمانكار مدیریت مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 ديماه 1337 باشد . ب) تأخير غیر مجاز نسبت به برنامه زمانبندي تفصيلي مصوب بيش از يكدهم زمان پیمان . ت) تأخير در تجهيز كارگاه و ارائه برنامه زمانبندي بيش از يك بیستم زمان پیمان . ث) تأخير بدون دليل در شروع عمليات اجرايي بيش از يك بیستم زمان پیمان . ج) تأخير در اتمام كار بعلت قصور پيمانكار بيش از يك پنجم زمان پیمان .   ح) رها كردن كارگاه بدون سرپرست و يا تعطيل كردن آن بدون اجازه كارفرما . خ) انتقال كل و يا بخشي از موضوع پیمان به شخص ثالث بدون تأييد دستگاه نظارت و كارفرما. د) در صورت انحلال و ورشكستگي پیمانکار مدیریت .   تبصره 1 : با اجراء مفاد بالا پيمانكار مدیریت مستحق دريافت هيچگونه وجهي بعنوان جبران خسارت نخواهد بود . تبصره 2 : در صورت انحلال و ورشكستگي پيمانكار حين اجراء موضوع قرارداد ، حق الزحمه كارهاي انجام شده تا آن زمان توسط نمايندگان قانوني طرفين تقويم خواهد گرديد و پرداخت حق الزحمه در وجه نمايندگان قانوني بلامانع خواهد بود . 14-4 كارفرماميتواندبدون انكه تقصيري متوجه پيمانكارمديريت باشدبه اين پيمان خاتمه دهد.دراينصورت موضوع راحداقل 30روزقبل به اطلاع پيمانكارمديريت خواهدرساندوبراساس كارهاوتعهدات انجام شده باوي تسويه حساب خواهد نمود.   ماده 15 – حق واگذاري : 15-1 كارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از حقوق و يا اختيارات خود را به هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر تفويض نمايد و در اين صورت انجام تعهدات كارفرما و نظارت بر پیمان بعهده شخصيت مذكور خواهد بود . 15-2 پيمانكار مدیریت حق ندارد تمام موضوع پیمان را به شخص حقيقي يا حقوقي ثالثي واگذار نمايد و تنها مي تواند با تأييد كتبي كارفرما قسمتي از موضوع اين پیمان را به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر واگذار و يا انتقال دهد .  ماده 16- جريمه تأخير و پاداش : چنانچه كارفرما تعهدات خود را بموقع به انجام برساند و پيمانكار مدیریت نيز كارهاي موضوع پیمان را در مدت زماني مغاير با مدت زمان مقرر در پیمان يا مدتهاي تمديد شده و با افزايش يا كاهش نسبت به زمان پيش بيني شده در برنامه زمانبندي CPM و يا افزايش يا كاهش هزينه هاي ساخت پروژه نسبت به معيارهاي مطروحه در بند 16-1 و 16-2 به پايان برساند به حق الزحمه وي جريمه تأخير و يا پاداش تعلق خواهد گرفت . 16-1 جريمه تأخير : پس از اتمام عمليات اجرايي پروژه و تحويل موقت ، ميزان تأخيرات غير مجاز كل پروژه براساس برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه محاسبه و به تشخیص دستگاه نظارت و کارفرما به تناسب تاخیرات غیر مجاز و به ميزان حداکثر تا 10 درصد از حق الزحمه پيمانكار به وي جريمه تعلق مي گيرد . جريمه مورد محاسبه از كليه مطالبات و تضمينهاي پيمانكار كسر خواهد شد . 16-2 پاداش : در صورتيكه انجام عمليات اجرايي پروژه در حد بهره برداري و تحويل موقت آن قبل از زمان پيش بيني شده در برنامه زمانبندي CPM به اضافه تأخيرات مجاز باشد به تشخيص كارفرما متناسب با زمان بدست آمده بميزان حداکثر تا 10 درصد حق الزحمه پيمانكار مدیریت اضافه پرداخت خواهد شد . در صورتيكه پروژه در زمان پيش بيني شده به پايان برسد و هزينه هاي آن بر اساس صورت وضعيت هاي تنظيمي كمتر از برآوردهاي بعمل آمده محاسبه گردد ، پاداش طبق روش زير محاسبه مي گردد : A : برآورد هزینه های ساخت B : هزینه ساخت در پایان بجز هزینه های تجهیز 20 /0 * (A-B ) = پاداش تبصره : بررسي و پينشهاد در نظر گرفتن جريمه يا پاداش براي پيمانكار توسط كميته اجرايي منتخب كارفرما انجام خواهد شد و پاداش تنها به يكي از دو روش فوق قابل محاسبه خواهد بود . ماده 17 – تضمين انجام تعهدات : ضمانت نامه انجام تعهدات طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان بایستی معادل 5 درصد حق الزحمه مقطوع پیمانکار مدیریت طبق بند الف ماده 3 پیمان بوده و تا مواقع بشرح زیر باید معتبر و یا قابل تمدید باشد . الف : تا تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت . ب : تحویل کلیه اموالی که توسط کارفرما به پیمانکار مدیریت جهت اجرای کار تحویل گردید از قبیل           ماشین آلات و تجهیزات ، لوازم ، تاسیسات کارگاهها ، مصالح باقیمانده پایکار و غیره به کارفرما . ج : تهیه صورت وضعیت قطعی و تسلیم کلیه آن بانضمام مدارک مربوطه به کارفرما . ماده 18- كسور قانوني : 18-1 کسورات قانونی این پیمان اعم از بیمه ، مالیات و غیره(بجزماليات برارزش افزوده)براساس طرحهای غیر عمرانی بوده و کلا بر عهده پیمانکار مدیریت می باشد . کارفرما از صورت حساب ارسالی پیمانکار مدیریت که به تایید کارفرما رسیده باشد آن را کسر و یک نسخه از رسید پرداختها را تسلیم پیمانکار مدیریت می نماید . ماليات برارزش افزوده باشرط ارائه          گواهي ومستندات لازم ازاداره امورمالياتي،دروجه  پيمانكارپرداخت خواهدشد.   18-2 در اجراي ماده 35 شرايط عمومي پيمان از كل مبلغ ناخالص صورت وضعيت ارسالي پيمانكار معادل 10% بعنوان تضمين حسن اجراي كار كسر و نگهداري مي گردد كه نصف اين مبلغ پس از انجام مراحل سه گانه مشروح  در ماده 17 فوق و نصف ديگر پس از تحويل قطعي با رعايت مواد 42 و 52 شرايط عمومي پيمان و در مقابل اخذ و ارائه مفاصا حساب بيمه توسط پيمانكار مسترد خواهد شد . ماده 19- تعهدات كارفرما : 19-1 كارفرما موافقت دارد كه به منظور تسريع در اجراء كار طي مدت پیمان ، هزينه خريد كالا و مصالح وتجهیزات با حمل تا پای کار پروژه و همچنین هزینه دستمزدی بند 4-3 و بیمه حوادث بند 8-3 شرایط خصوصی پیمان مدیریت حاضر که براساس دستور العمل مالی پیوست شماره 2 تهیه و به تایید دستگاه نظارت و تصويب كارفرما رسيده باشد را پرداخت نمايد . 19-2 بطور كلي كارفرما متعهد است حتي الامكان تدابير لازم جهت تسهيل كار پيمانكار مدیریت را در حد پیمان اتخاذ نمايد و اطلاعات و مدارك لازم شامل نقشه ها ، مدارک ، مجوزها و ... را كه به كار پيمانكار مدیریت ارتباط مي كند به درخواست پيمانكار در اختيار وي قرار دهد . 19-3 كارفرما متعهد است و پس از تنفيذ پیمان (موضوع ماده 4 قرارداد) زمين و يا كارگاه موضوع پیمان را جهت شروع عمليات اجرايي تحويل پيمانكار مدیریت نمايد و چنانچه شروع عمليات اجرايي مستلزم پرداخت تعهداتي نظير ماليات ، عوارض سطح شهر ، عوارض تراكم ، پذيره نويسي و امثال آن باشد كارفرما متعهد به پرداخت تعهدات مزبور خواهد بود . ماده 20- مسئوليت اجراء كارها : پيمانكار مدیریت مسئوليت حسن اجراء كليه كارهاي موضوع پیمان را بر اساس مشخصات و نقشه ها و محاسبات فني و دستورات كتبي دستگاه نظارت و كارفرما بعهده دارد و نظارتي كه از طرف دستگاه نظارت و كارفرما و يا نمايندگان او در اجراء كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد . ماده 21- تحويل موقت و تحويل قطعي : پس از اتمام عملیات موضوع پیمان کار طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تحویل موقت گرفته می شود . کارفرما پس از تحویل موقت و رفع نواقص مشخص شده در صورت مجلس تحویل موقت بلافاصله اقدام به تحویل گرفتن کلیه ماشین آلات ، کمپ ها ، تاسیسات ، تجهیزات و لوازم که به پیمانکار مدیریت در شروع کار و در طول اجرای آن تحویل شده و مصالح باقیمانده پایکار می نماید . حداکثر این تحویل و تحول تا یک ماه پس از تاریخ رفع نواقص بشرح فوق می باشد و تحویل قطعی براساس ماده 41 شرایط عمومی پیمان خواهد بود .   کارفرما پیمانکار مدیریت                   احمد نوروزي- مجيد فرزاد فرد                                             پيوست شماره 2 دستورالعمل مالي پیمان   دستورالعمل مالي پروژه شامل نحوه انجام معاملات و نحوه تنظيم اسناد هزينه هاي پروژه به شرح زير مي باشد : الف – نحوه انجام معاملات 1-    معاملات موضوع پیمان شامل موارد زير مي باشد : 1-1خريد كالا از قبيل مصالح ، مواد ، تجهيزات و تأسيسات مورد نياز جهت بهره برداری و هدف در پروژه . 1-2ارجاع كار به پيمانكاران جزء ، پرداخت اجرت كار   1-3فروش اموال و مصالح فرسوده و كالا و اموال مازاد بر نياز ، طبق نظر و تأييد كارفرما تبصره 1 : قراردادهاي منعقده با ساير اشخاص جزء (اعم از حقيقي يا حقوقي) كه از طرف پيمانكار مدیریت به منظور خريد مصالح ، مواد ، تجهيزات و يا انجام بخشي از كار انجام مي گيرد بايستي به نام كارفرما و تأييد پيمانكار مدیریت ، دستگاه نظارت منعقد و پس از تنفيذ توسط كارفرما معتبر مي باشد و پیمانکار مدیریت در صورت انجام شرايط مندرج در پیمان توسط اشخاص جزء و تأييد پيمانكار و دستگاه نظارت مجاز به انجام تعهدات مندرج در پیمان مربوطه خواهد بود . بديهي است تنفيذ پیمان توسط كارفرما به هيچ وجه از مسئوليتها و تعهدات پيمانكارمدیریت  نخواهد كاست و رافع مسئوليتهاي وي ناشي از پیمان حاضر نخواهد بود . در خصوص قراردادهاي پيمانكاري جزء اخذ تأييد دستگاه نظارت و كارفرما در مورد انتخاب صحيح و توانايي فني وي الزامي مي باشد . تبصره 2 : درج نام كارفرما بعنوان خريدار و يا بهره بردار كليه اقلام ، مصالح ، مواد ، تجهيزات و سایر موارد كه بر اساس شرايط تعيين شده در پیمان و دستورالعمل مالي پیمان جهت اجراء پروژه توسط پيمانكار مدیریت و به نيابت از طرف كارفرما خريداري مي شود در صورتحسابهاي مربوطه الزامي است و مسئوليتهاي پيمانكار مدیریت همانند شرايط درج شده در تبصره 1 فوق به قوت خود باقيست . ضمنا اخذ تایید دستگاه نظارت و کارفرما در مورد انتخاب نوع مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه الزامی می باشد. 2-    معاملات موضوع پیمان از نظر مبلغ بشرح زير مي باشد : 2-1 انجام معاملات تا پنج ميليون ريال توسط پيمانكار مدیریت رأساً انجام مي گيرد . 2-2 انجام معاملات بیش از پنج میلیون ریال با اخذ حداقل 3 استعلام کتبی با شرایط یکسان توسط پیمانکار مدیریت و تایید نماینده کارفرما انجام می گردد . 3- مبناي حد نصاب معاملات : مبلغ انجام معامله براي هر دو مورد ، فاكتور خريد و يا پیمان منعقده مي باشد . تقسيم و تجزيه معاملات در مورد خريد مصالح ، لوازم ، مواد ، تجهيزات و . . . و عقد قراردادهاي جزء به منظور استفاده از حد نصاب كمتر به نحوي كه كسب استعلام و يا تأييد كارفرما را حذف نمايد مجاز نمي باشد ، مگر در اين موارد تأييد كتبي كارفرما كسب گردد .  4- مبلغ هزينه تهيه مصالح و كالاهايي كه توليد و فروش آن در انحصار دولت و يا ساير سازندگان ، توليد كنندگان و فروشندگان انحصاري و قيمت آنها مصوب باشد مشمول اين دستورالعمل نبوده و با ارائه صورتحساب و تأييد كارفرما قابل پرداخت است . 5- با توجه به ماده 3 شرایط خصوصی پیمان مدیریت افرادی که به علت شرایط خاص کار و یا حرفه آنان امکان واگذاری کار با تایید کارفرما به صورت کارمزدی به آنان میسر نمی باشد می بایستی توسط پیمانکار مدیریت از طریق شرکتهای تامین نیرو و یا توسط خود پیمانکار مدیریت با مسئولیت خود و با اخذ تاییدیه قبلی از دستگاه نظارت و کارفرما بکارگیری شود . هزینه این بخش با ارائه صورت وضعیت و بانضمام اسناد هزینه مربوطه از جمله کارت کارگری توسط پیمانکار مدیریت تهیه و پس از تایید دستگاه نظارت و کارفرما قابل پرداخت خواهد بود . تبصره 3 : حداكثر مبلغي كه بصورت علي الحساب بابت هزينه هاي كارگاه ، پيمانكار مدیریت مي تواند راسا هزینه نماید ، براي هر مورد محدود بوده و نبايستي از ميزان مندرج در بند 2-1 تجاوز نمايد و در پایان و متناوبا و حداکثر در پایان هر ماه اسناد آن می بایستی توسط پیمانکار مدیریت ارائه و پس از تایید دستگاه نظارت و کارفرما قابل پرداخت می باشد . تبصره 4 : فروش اقلام و مصالح مازاد كارگاه به هر مبلغ مي بايد با تأييد کتبی كارفرما و در حضور نماينده كارفرما صورت گيرد و وجه آن به كارفرما تحويل و رسيد اخذ شود . تبصره 5 : رعايت شرايط مندرج در بخش (ب) اين دستورالعمل توسط پيمانكار مدیریت براي انجام كليه پرداختها و هزينه هاي مندرج در فوق الزامي مي باشد . ب – نحوه انجام هزینه ها و تنظیم اسناد هزینه پروژه   برای انجام هزینه ها و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری اسناد هزینه ها و همچنین نگهداری حساب آنها بشرح زیر اقدام می شود . 1-  کارفرما اقدام به افتتاح یک حساب جاری در نزدیکترین شعبه بانک مجاور کارگاه بنام خود و برای هزینه های پروژه می نماید ویک نفر از طرف کارفرما که به عنوان نماینده مالی کارفرما بوده و اصولا مقیم در محل کارگاه خواهد بود، کلیه امور مربوط به این حساب را راهبری می نماید . 2-  پرداخت هر گونه هزینه بشرح ماده 11 شرایط خصوصی پیمان فوق بصورت قطعی و یا علی الحساب و همچنین کلیه هزینه هایی که با توجه به ماده 19 بر عهده کارفرما می باشد که صورت حسابهای مربوطه آنها توسط پیمانکار مدیریت تنظیم گردیده پس از رسیدگی توسط دستگاه نظارت و نماینده مالی کارفرما از حساب جاری فوق انجام می گیرد . 3-  اسناد هزینه های انجام شده ، بصورت حداکثر پانزده روز و یا به تشخیص کارفرما در دوره های مشخص توسط رئیس کارگاه تنظیم و پس از تایید پیمانکار مدیریت همراه با اسناد مربوطه در اختیار دستگاه نظارت قرار می گیرد . این اسناد پس از رسیدگی دستگاه نظارت و نمایندگان فنی و مالی کارفرما حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اسناد بصورت قطعی به حساب گرفته خواهند شد . 4-  کارفرما سند هزینه های قطعی که راسا توسط کارفرما انجام می شود ، نگهداری و در یک حساب بنام هزینه عملیات اجرایی منظور می نماید . بطوریکه در هر موقع اسناد قابل رسیدگی و مجموع هزینه های عملیات اجرایی انجام شده و مشخص باشد . 5-  کارفرما همواره تنخواهی معادل یک ماه هزینه اجرای عملیات را به حساب افتتاح گردیده طبق بند یک فوق واریز می نماید و برای این منظور پیمانکار مدیریت پس از مبادله پیمان ودر پایان هر ماه برآورد هزینه های دو ماه آینده کارگاه را با توجه به برنامه پیشرفت کار و کارهای جدیدی که به پیمانکار مدیریت ابلاغ شده تهیه و جهت تایید و پرداخت تنخواه به کارفرما ارسال می دارد . کارفرما حداکثر پس از ده روز از تاریخ وصول برآورد بشرح فوق با توجه به مبالغ تنخواه قبلی و صورتحساب هزینه های قطعی ماهیانه واصله و برآورد رسیدگی شده مذکور اقدام به واریز مبلغی به حساب مذکور می نماید که پاسخگوی هزینه های کارگاه باشد . 6-  پیمانکار مدیریت مکلف است در هزینه های انجام شده بابت هزینه های پروژه مقررات سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی را در خصوص کسور قانونی رعایت نماید .   کارفرما پیمانکار مدیریت            احمد نوروزي- مجيد فرزادفرد                                                                                                                               بسمه تعالي                                                   تعهد نامه اجراي همزمان طراحي و اجرا   شركت ....................  با علم و آگاهي به اين مورد كه بعضا نقشه هاي پروژه ..................... همزمان با اجراي عمليات توسط مشاور در حال انجام مي باشد و همزمان با اجرا به  پيمانكار مديريت ابلاغ مي گردد، نسبت به عقد قرارداد مشاركت و تعهدات اجرا اقدام نموده و مراتب را در قيمت خود لحاظ نموده است و اذعان دارد كه مستحق برداشت ديگري بغير از موارد اشاره شده در پيمان مشاركت و ملحقات آن  نخواهد بود .     نام و نام خانوادگي صاحبان امضا مجاز    
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 14:6  توسط جواد کمالی مقدم  |