دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی

دانلود رایگان مقالات و اطلاعات عمرانی


موارد بررسی شده در این تحقیق عبارتند از: آجر٬ سفال٬ کاشی و سرامیک ٬موزاییک ٬لیکا ٬ سیپورکس٬ پلکسی گلاس و سنگ ساختمانی٬ آهک و گچ٬ ملاتهای بنایی و پلاستیک.


آجر:
(Brick)
آجر فرآورده ساختمانی است که عمدتا از خاک رس ساخته می شود و در دیوار چینی٬ کف سازی و کف پوشی٬ سقف طاق ضربی و ... به مصرف می رسد.
برای ساخت آجر رسی ابتدا خاک رس را آسیاب کرده و با آب مخلوط می کنیم و سپس به شکل خمیر در قالبها ریخته تا خشک شود.
آجرها بر اساس روش ساخت 2 نوع هستند:
-1- آجرهای دستی: که شکل و رنگ نامنظمی دارند و به همین دلیل برای نما مناسب نیستند.
-2- آجرهای ماشینی: که شکل و رنگ منظمی دارند.
آجرها بر اساس مورد استفاده به 3 گروه تقسیم می شوند:
-1- آجر معمولی (ساختمانی): ارزانترین نوع آجر که برای تحمل بار سختی مناسبی دارد ولی از بافت مات و رنگ ضعیفی برخوردار است.
-2- آجر نما: قیمت گرانتری نسبت به آجر معمولی دارد و بسیار متنوع در رنگ است. این آجر چون برای نمای ساختمان استفاده می شود از مقاومت مناسبی در مقابل عوامل جوی برخوردار است.
-3- آجر مهندسی: گرانترین نوع آجر است که برای تحمل بارهای بسیار سنگین و متمرکز استفاده می شود.
آجرها بر اساس کیفیت نیز به 3 گروه داخلی٬ معمولی و مخصوص تقسیم میشوند که این سه گروه به ترتیب منطبق بر سه گروه بالا هستند.
برای آزمایش سختی آجر اگر دسترسی به آزمایشگاه نبود میتوان آنرا در دست نگه داشته و با چکش ضربه بزنیم٬ اگر یک طنین زنگدار ایجاد شد آجر به خوبی پخته است ولی اگر صدای خفه ای داشت یعنی خوب پخته نشده و از سختی کافی برخوردار نیست.
سفال:
(Clay)
سفال فرآورده ساختمانی است که با استفاده از خاک رس و یا مواد مناسبی که منشا رسی دارند ساخته می شود که بر حسب محل استفاده به گروه های زیر تقسیم می شوند:
-1- بامپوش سفالی: از سفال بام برای پوشش بام ساختمانها استفاده می شود که باید سطحی مقاوم در برابر عوامل جوی ایجاد کند.
-2- سفال دیواری (غیر باربری): این نوع سفال برای ساخت دیوارهای جداگر و دیوارهای مقاوم در برابر آتش مناسب است.
-3- سفال نما: سفالی است که بدون نیاز به پوشش و یا مصالح دیگر برای ساخت دیوارهای داخلی٬ خارجی و جداگر استفاده می شود.
-4- سفال سقف: برای پر کردن بین تیرچه های سقف استفاده می شود.
کاشی:
(Tile)
کاشی فرآورده ای سرامیکی است که در دمای بسیار بالا (تا 1000 درجه سلسیوس پخته می شود) و در انواع لعابدار و بدون لعاب تولید می شود. رویه لعابی آن ممکن است براق٬ نیمه براق و یا مات باشد.
کاشی به دو دسته کفی و دیواری تقسیم می شود٬ که این دو دسته از نظر سطح کیفیت به درجات 1 و 2 و 3 درجه بندی میشوند.
بطور کلی در بررسی کیفیت کاشی موارد زیر لحاظ می گردند:
انواع ترک ( که در هیچ یک از درجات 1 و 2 و 3 قابل قبول نیستند)٬ نداشتن لعاب در بعضی از قسمتها٬ ناصاف بودن سطح٬ انواع سوراخ٬ وجود خال یا لکه٬ اشکالات چاپ و دکور٬ لب پریدگی و ... .

كاشي پرسلاني:
(Porcelain Stoneware)

امروزه درميان محصولات رايج جهت پوشش سطوح وسيع،كاشي پرسلاني به عنوان يك كاشي بدون لعاب باپخت دمابالا وتخلخل پايين وجذب آب كمتراز3/0 درصد ازاهميت بالايي برخورداربوده وحجم توليد آن نيز روزبروز بيشتر مي شود.

ازنقطه نظرصنعتي کاشی پرسلانی ازدهه هفتادموردبررسي قرارگرفت وازطرفي نيزبه دنبال يك انقلاب تكنولوژيكي درتمام مراحل پروسه توليد ازتغيير وتحول درفرمولاسيون بدنه گرفته تاايجادتغييرات درسيكل پخت وپيشرفتهاي قابل توجه درفرآيند اعمال رنگ ودكوراسيون،تمايل به توليد اين محصول به گونه اي جدي ترمطرح شد.اين تغييروتحول نه تنها درمراحل مذكورمتوقف نشدبلكه دورنماي جديدي رانيزبه آينده اين محصول براي علاقمندان فراهم آورد.

كاشي پرسلاني به عنوان يك كاشي بدون لعاب،درمقايسه با ساير انواع كاشي،ازبدنه اي عاري ازهرگونه يكنواختي درتركيب برخورداراست.دررابطه بايك كاشي لعابدارميتوان گفت كه صدمه ديدن وازبين رفتن لعاب سبب ازبين رفتن كاشي وياكاهش ميزان كارايي آن شده درصورتي كه هنگام آسيب ديدن كاشي پرسلاني مي توان بابازسازي آن ازطريق صيقلي كردن وساب زدن سطح كاشي،كارايي آنرا تاحدقابل توجهي افزايش داد.اين كار را مي توان حتي پس ازگذشت زمانهاي طولاني نيزانجام داد.
همانطوركه گفته شدانجام يك سري عمليات صيقلي وساب زدن برسطح روي كاشي پرسلاني (برداشتن يك لايه چندميليمتري ازسطح كاشي) سبب افزايش زيبايي ظاهري كاشي بدون تغييرخواص مكانيكي ودرنتيجه قابليت كاربردبيشتر وبهتراين محصول مي گردد.
بدين ترتيب درخشندگي كاشي به ويژه دررابطه بامواردكاربردخاص افزايش يافته امادربعضي مواردنيزبرخي ازخصوصيات اين كاشي بامشكلاتي همراه مي شود.درعمل مشاهده شده كه به دنبال صيقلي كردن سطح روي كاشي،تخلخل هاي بسته موجود دربدنه كاشي به منافذبازوسطحي تبديل شده كه خودازعوامل ايجاد آلودگي لايه سطحي كاشي محسوب شده وبدين ترتيب خصوصيت رنگ ناپذيري وسهولت پاكيزگي كاشي كاهش مي يابددرنتيجه برخلاف محصولات صيقلي نشده كه به طورمعمول به هيچ نوع محافظتي نيازندارد(البته اگردرنواحي با ترددبالا نصب نشوند)،كاشي پرسلاني با سطح صيقلي شده قبل وبعدازنصب به محافظت نيازدارد.
ميزان جذب آب يك كاشي پرسلاني باسطح صيقلي نشده درحال حاضرومطابق بااصول استانداردكمتراز1% برآوردشده است. درحقيقت ميتوان گفت كه اين كاشي متراكم ترين محصول توليدشده باويژگي هاي مطلوب فيزيكي – مكانيكي درمقايسه باسايرانواع موجودبشمارمي آيد.
استحكام خمشي:
اين ويژگي به عنوان يك خاصيت مكانيكي بيانگرميزان تحمل يك كاشي دربرابرفشارهاي استاتيكي وديناميكي بوده وقابليت كاشي رابراي كاربردهاي كف ياديوارمشخص مي سازد.درميان تمام پوشش هاي سراميكي كف وديوار،كاشي پرسلاني به عنوان بهترين محصول ازلحاظ استحكام خمشي شناخته شده است.بديهي است كه اين محصول مناسب ترين نوع كاشي براي سطوح تحت فشارهاي بالا مي باشد.

مقاومت دربرابر سايش عمقي:
ميزان مقاومت دربرابرسايش به عنوان يك خاصيت مكانيكي وابسته به خصوصيات سطح كاشي. مقدارمقاومت بدنه رادربرابرموادياسطوح درتماس بااين بدنه نشان مي دهد.به واسطه ميزان تراكم بالا وتخلخل پايين اين بدنه،كاشي پرسلاني ازمقاومت بالايي دربرابر سايش عمقي برخورداربوده وتماس اجسام با سطح اين كاشي، عملا صدمه اي به سطح كاشي واردنمي سازد.

سختي سطح:
اين ويژگي بيانگر ميزان مقاومت سطح كاشي دربرابر خراش مي باشد،بايد دانست كه اگر كاشي ازسطحي درخشان بارنگي ساده ويكنواخت برخوردارباشد،هرگونه خراش سطحي باعث خرابي سطح خواهدشدكه كاشي پرسلاني به دليل دارابودن سطحي سخت ومحكم ازاين قاعده مستثني است.

مقاومت دربرابريخ زدگي:
مقاومت دربرابريخ زدگي به معناي ميزان تحمل بالاي بدنه كاشي دربرابرانجماد،درمحيط هاي مرطوب بادرجه حرارت زيرصفربدون صدمه ديدن مي باشد.اين ويژگي ارتباط بسيارزيادي باميزان جذب آب كاشي دارد.
اغلب محصولات دربرابرانجمادمقاوم بوده واحتمال نفوذ آب دربدنه كاشي تنها درتعداداندكي ازآنها ديده مي شود.اماكاشي پرسلاني بهترين محصول ازنقطه نظرمقاومت دربرابرجذب آب ودرنتيجه انجمادبشمارمي آيد.ميزان تخلخل بسيارپايين اين كاشي(كه عملا به صفرمي رسد)مانع ازنفوذ آب دربدنه كاشي شده وبدين ترتيب مكانيسم انجماد رامختل مي سازد.

مقاومت دربرابرموادشيميايي:
اين ويژگي تعيين كننده چگونگي رفتارسطح كاشي به هنگام تماس باموادوعوامل شيميايي بوده كه يابه سطح كاشي آسيب رسانده يادرآن نفوذ كرده ويا به زيبايي سطح كاشي صدمه مي رساند.

كاشي پرسلاني باسطح صيقلي نشده جزدربرابر اسيدفلوئوريدريك كه حلال شيشه مي باشد ازمقاومت بالايي دربرابرموادشيميايي برخورداراست.
دررابطه باهركدام ازويژگي هاي مذكورحداقل ميزان تعيين شده ازنظراستاندارد وميزان هركدام ازآنها براي انواع موجود در بازار در جدول زير نشان داده شده است. اين تجزيه وتحليل به وضوح بيانگر موفقيت تكنولوژي فعلي توليد كاشي پرسلاني باويژگي هاي لازم است.

خواص
استاندارد
مقاديرارائه شده ازاستاندارد
مقاديرواقعي محصولات بازار

جذب آب
طبق استاندارد
كوچكتريا مساوي 0.5%
كوچكتريا مساوي 0.2%


استحكام خمشي
EN 100
بزرگتر يا مساوي N/mm227
بزرگتر يا مساوي N/mm250


مقاومت دربرابر سايش
EN 102
كوچكتر يا مساوي mm3205
كوچكتر از mm3 130


مقاومت دربرابر يخ زدگي
EN 202
مقاوم
مقاوم


مقاومت دربرابر موادشيميايي
EN 106
مقاوم
مقاوم
موزاييک:
( mosaic)
کف پوشی است متراکم که تراکم خود را يا از طريق فشار پرسی و يا از طريق لرزش به دست می آورد و از ماسه ، سيمان ، سنگ دانه، پودر سنگ و آب در ابعاد و طرحهای گوناگون وجود دارد. به طور کلی موزاييک از دو سطح تشکيل شده است:
1- لايه رويه و يا رنگ موزاييک:
اين لايه که نقش موزاييک را تشکيل می دهد و در آن از پودر سنگ ، سيمان، آب و از ترکيبات دانه بندی شده و رنگی استفاده شده است.
2- لايه زيرين:
اين لايه از موزائيک دارای ضخامت بيشتری نسب به لايه رويه می باشد نقش تحمل فشار را نيز بر عهده دارد. و مانند لايه رويه از سيمان ،آب و ماسه تشکيل شده است.
روشهای توليد موزائيک:
1 - روش پرسی:
در اين مورد اعمال فشار با استفاده از دستگاه پرس باعث ايجاد تراکم در موزائيک می شود. که اين فشار بسته به ابعاد و نوع سنگ دانه های به کار رفته متغيير می باشد.
2- روش ويبره ای:
در اين مورد اصلا فشاری وجود ندارد و عمل تراکم و يکنواخت سازی به کمک دستگاه لرزاننده انجام می گيرد و معمولا به علت داشتن سطحی صاف نياز به ساب ندارد اما نوعی از موزائيک های ويبره ای هستند که در آنها سنگ تزيينی به کار رفته است و عمل سايش بر روی آنها انجام می گيرد.
انواع موزاييک :
1- موزاييکها گرانيتی و معمولی
2- موزاييک های ويبره ای


3- موزاييک شسته:
توليد اين موزاييک مانند موزاييک های گرانيتی و معمولی می ماند با اين تفاوت که مدتی که موزاييک در گرمخانه می مانند تا آب فيزکی خود را از دست بدهد 5 ساعت می باشد. در ضمن نوع ساب خوردن آنها نیز متفاوت است.
4- موزاييک ها تک لايه ای:
نوع ديگر موزاييک وجود دارد که بيشتر در کشورهای آلمان و ايتاليا توليد شده و استفاده می شود .اين موزاييک تک لايه بوده و به علت وزن کم در ساختمانهای چندين طبقه ازآن استفاده می شود اين نوع موزاييک فاقد قسمت زيرين است و در آن سنگ دانه های بسيار ريز استفاده شده است ولی به طور کلی روش توليد آن مانند موزاييک گرانيتی می باشد.

طبقه بندی موزاييک ها بر اساس شکل ظاهری و نمای سطح رويه :
1- موزاييک سيمانی:
موزاييکی که در سطح رويه فاقد سنگ دانه های تزئينی است و تنها دارای شيار و طرحهای ساده است.
2- موزاييک سنگ دار:
موزاييکی است که در سطح رويه ی آن از سنگ های تزئينی استفاده شده است.
3- موزاييک شياردار:
موزاييکی است که در سطح رويه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده و به عنوانه فرش کف پياده رو و محوطه استفاده می شود.
4- موزائيک شسته:
موزائيکی است که در سطح آن دانه های شن به صورت برجسته نمايان است.

سیپورکس:

با گذشت زمان و افزایش نیاز به ساختمانها و برجها مشکلاتی از قبیل سنگینی و کمبود مقاومت مصالح بیشتر می شوند. حال برای برطرف نمودن این مشکلات باید با بکارگیری فن آوریهای مدرن مصالح ساختمانی جدیدی را جایگزین مصالح ساختمانی قدیمی تر کرد. یکی از مصالح ساختمانی که وزن سازه را بسیار زیاد می کند بتن است که میتوان بجای آن نوعی بتن گازی بنام سیپورکس که در سوئد ساخته شده است را استفاده کرد. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان قطعات بتنی مسلح سیپورکس مورد توجه بسیاری از سازندگان ساختمان قرار گرفته است. از جمله این قطعات میتوان دالهای بتن مسلح پیش ساخته برای پوشش سقف از جنس سیپورکس در برخی پروژه های کشور ما را نام برد . قطعات نما از جنس بتن کفی و گازی نیز تولید و مصرف میشود.
وزن مخصوص این بتن گازی نسبت به بتن معمولی پایین تر بوده ولی مقاومت آن تقریبا با بتن معمولی هماهنگی میکند.از این نوع بتن برای سبک سازی ساختمان استفاده میشود و همانطور که میدانید سبک شدن ساختمان به نوعی برابر با کمتر شدن هزینه ها است.

لیکا:
)Silica)
یکی از روش های تهیه دانه های سبک استفاده از کوره گردان است .وقتی برخی از انواع رس با دانه هایی به ریزی صفر تا دو میکرون در دمای بالاتر از 1000 درجه سانتیگراد در این کوره ها حرارت می بینند ،گازهای ایجاد شده در داخل آنها منبسط می شوند و هزاران سلول هوای ریز تشکیل می دهند .با سرد شدن مواد ،این سلول ها باقی می مانند و سطح آن ها سخت می شود.

وزن کم ،عایق حرارت و صوت بودن ، جلوگیری از نفوذ رطوبت، مقامت در برابر یخ زدگی ،تراکم ناپذیری تحت فشار ثابت و دائمی ،فساد ناپذیری ٬ مقاومت در برابر آتش و وزن کم این دانه ها و در نتیجه هزینه حمل پایین آن باعث شده است تا از لیکا در پر کردن فضاهای خالی استفاده شود .در کاربرد های خاص نظیر زیرسازی ساختمان و تسطیح و شیب بندی بام ،خواص عایق حرارتی و دوام لیکا مشخصات فنی مناسبی برای آن فراهم می کند.
در راهسازی نیز از تراکم ناپذیری لیکا برای کنترل نشست پلاستیک بستر های سست استفاده می شود .همچنین جذب آب مناسب ،تخلخل و دوام لیکا آن را برای کشاورزی بدون خاک مناسب ساخته است .ویژگی های بتن لیکا
خواص لیکا باعث شده است تا در بتن سبک لیکا کاربردهای فراوانی داشته باشد . مهمترین ویژگی های بتن لیکا عبارتند از ،وزن کم ،سهولت حمل و نقل ،بهره وری بالا هنگام اجرا ،سطح مناسب برای اندود کاری ،مقاومت و باربری در شرایط خاص ،عایق حرارت ،مقاومت در برابر آتش ،عایق صدا مقاومت در برابر یخ زدگی ،بازدارندگی در برابر نفوذ رطوبت و دوام در برابر مواد آهکی متناسب با وزن و مقاومت مورد نظر از بتن سبک لیکا به عنوان پر کننده ،عایق و یا باربر استفاده می شود . بتن لیکا می تواند درجا ریخته شود و یا به صورت بلوک ،اجزای ساختمانی و سایر قطعات پیش ساخته به کار رود . در هر مورد متناسب با کاربرد و روش اجرا از دانه بندی های مناسب لیکا استفاده می شود.
بتن های پرکننده و عایق اغلب در پی سازی و زیر سازی ساختمان ،شیب بندی کف و بام ،بلوک ها یا اجزای دیوارهای جداکننده و محیطی غیر باربر به کار می روند.


لیکا معمولا در سه اندازه زیر ساخته و استفاده می شود:
لیکای درشت (بادامی) 10-20 میلی متر
پی ،پرکننده سبک،تولید بلوک کف ،عایق سازی کف ،سقف عایق سازی ابنیه تسطیح بام ،زیر سازی ساختمان ،زهکشیلیکای متوسط (نخودی) 3-10 میلی متر
تولید بتن سبک لیکا ،تولید بلوک ،دال و اجزای ساختمانی ،زیر سازی ساختمان


لیکای بسیار ریز: 0-3 میلی متر

تولید بلوک ،دال و اجزای ساختمانی تولید بتن سبک ،تولید اندود و ملات لیکا

پلکسی گلاس:
(Flexi Glass)
پلکسی گلاس با اسامی مختلفی چون طلق ، اکریلیک ، پلی اکریلیک و پلکسی نامیده می شود . این ماده به خاطر زیبایی ، مقاومت ، شفافیت و سبکی در سالهای اخیر کاربردهای بسیاری یافته است . از این ماده علاوه بر ساختمانها برای تندیس ها ، لوح های یادبود ، دکوراسیون غرفه های نمایشگاهی ، تابلوهای تبلیغاتی ، قطعات خاص صنعتی و ظروف آشپزخانه نیز مورد استفاده قرار می گیرد . باید توجه داشت که استفاده این ماده در ساختمان بیشتر برای تزئینات می باشد. همچنین می توان از این ماده در محلهایی استفاده کرد که شیشه معمولی به علت مقاومت کم و یا وزن سنگین جوابگوی نیاز ما نیست.
نکته قابل توجه امنیت پلکسی گلاس است به طوری که این ماده میتواند تا حد زیادی کاربرد شیشه را بدون خطر آن داشته باشد.
این ماده با ضخامتهای مختلف ( بین 1 تا 30 میلی متر ) در بازار یافت می شود و البته ضخامتهای بالای 30 میلی متر آن نیز به ندرت یافت می شود.سنگ ساختمانی:
(Stone)

سنگ در ساختمان به شکلهای گوناگون در پی سازی٬ دیوار چینی٬ سنگ کف٬ پله٬ نما سازی و ... بکار می رود.
اصلی ترین بلوکهای سنگهای طبیعی که به مصرف کفسازی٬ نما و تزیینات میرسد عبارتند از:
-1- گرانیتها : از متراکمترین و فشرده ترین سنگهای طبیعی ساختمان هستند که بسیار سخت برش خورده و دوام زیادی دارند بطوریکه میتوانند سالیان متوالی کیفیت خود را حفظ کنند.
-2- مرمریتها : سنگهای نسبتا نرمی هستند که بیشتر در رنگهای روشن دیده میشوند. این نوع سنگها بعلت ناخالصی زیاد در مواجهه با آب دچار سوراخهای ریزی میشوند به همین خاطر برای استفاده در محلهای آب شور مناسب نمی باشند.
سنگهای ساختمانی از نظر شکل ساختاری به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:
-1- سنگ طبیعی٬ شامل رودخانه ای و کوهی.
-2- سنگ کار شده مثل قواره ای٬ تراش داده شده و ...

برای سلامت سنگ ساختمانی موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:
-1- بدون شیار٬ ترک و رگه های سست باشد که بر اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب نشود.
-2- متراکم٬ یکنواخت و همگن باشد.
-3- در آب حل نشود و در برابر فرسایش مقاوم باشد.
-4- در مورد سنگهای نما باید ضریب انبساط حرارتی آنها با ملاتهای پشت آنها نزدیک باشد تا از خرد شدن و یا جدا شدن از ملات جلوگیری شود.آهک:
از نظر علمی، آهک همان اکسید کلسیم است که از حرارت دادن شدید سنگ آهک (کربنات کلسیم طبیعی) به دست می‌آید.
آهک ماده ی چسباننده ساختمانی است که به 2 دسته آهک زنده و آهک مرده تقسیم می شود که آهک زنده میل ترکیبی زیادی با آب داشته و در تماس با آن هیدراته شده و به آهک شکفته تبدیل می شود. آهک زنده چون به سرعت با آب واکنش می دهد باید در جایی خشک و به دور از رطوبت هوا نگهداری شود. بطور کلی هر گاه بر روی اکسید کلسیم (آهک زنده) آب ریخته شود، بر اثر واکنش با آب، گرما ایجاد می‌کند که موجب بخار شدن قسمتی از آب می‌شود. در این عمل آهک بر اثر جذب آب، متورم شده، سپس به صورت گرد سفیدی در می‌آید که اصطلاحاً «آهک مرده» نامیده می‌شود، (زیرا در تماس با آب، دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد) و این عمل را شکفته شدن آهک نیزمی‌گویند..
آهک خالص سفید رنگ است و وجور ناخالصی باعث تغییر رنگ آن می شود.
بطور کلی آهک ساختمانی مصرف زیادی در ملاتهای بنایی دارد ولی 2 نمونه از مصارف دیگر آن در زیر آورده شده است:
-1- آجر ماسه آهک: که به 2 صورت توپر و تو خالی به ابعاد حدودی آجرهای رسی و یا مضاربی از آن ساخته می شود. رنگ طبیعی آن خاکستری است که با اضافه کردن مواد رنگی میتوان انواع رنگ آنها را نیز تولید کرد.
-2- بتن آهکی سبک: که بخاطر سبکی آن و همچنین عایق حرارت بودنش استفاده می شود. قطعات پیش ساخته این بتن در ساخت سقف دیوارهای غیرباربری استفاده می شود.
گچ:
(Chalk)
گچ نیز همانند آهک باید به دور از رطوبت نگهداری شود. مهمترین فرآورده های گچ عبارتند از:
-1- بلوکهای گچی: قطعات سبکی هستند که بیشتر از گچ ساخته شده و برای جداسازی فضاهای ساختمان بکار می روند. این بلوکها بصورت مکعب مستطیل بوده و سطحی کاملا صاف و یکنواخت دارند.
بلوکهای گچی در سه نوع متخلخل٬ نوع 1 و نوع 2 تولید می شوند که اختلاف آنها در وزن مخصوص است.
-2- ورقهای گچی: این ورقها در ابعاد و ضخامتهای مختلفی تولید می شوند که دو طرف آن می تواند با یک لایه کاغذ مخصوص پوشیده شود. نمونه استفاده این ورقها در سقفهای پیش ساخته کاذب است که معمولا برای زیبایی و یا به عنوان مصالح صداگیر بکار میرود.
برخی از ویزگی ها و ملاحظات کاربردی در رابطه با گچ ساختمانی در زیر آورده شده است:
-1- قطعات گچی نباید برای ساخت اعضای باربر مورد استفاده قرار گیرد.
-2- گچ را باید از اثر آب و رطوبت هوا حفظ کرد.
-3- در مناطق مرطوب گچ و فرآورده های آن نباید در مجاورت بتن مورد استفاده قرار گیرد.
-4- چنانچه گچ یا فرآورده های آن در مجاورت قطعات فولادی قرار می گیرند باید پیش از گچ کاری٬ قطعات فولادی را با رنگهای ضد زنگ پوشانید.


ملاتهای بنایی:
(Blotter)
ملات فرآورده ای خمیری است که از اختلاط مناسب فرآورده های چسباننده مانند دوغاب سیمان و فرآورده های پر کننده مانند سنگدانه های مختلف ساخته شده است.
از ملاتها برای چسباندن قطعات مصالح بنایی به یکدیگر٬ تامین بستری برای توزیع بار٬ نما سازی و ... استفاده می شود.
ملاتها از نظر چگونگی گیرش و سختی به دو دسته هوایی و آبی تقسیم میشوند:
-1- ملاتهای هوایی: به طریق فیزیکی در هوا خشک می شوند و برای خشک شدن نیاز به هوا دارند. نمونه این ملاتها٬ ملات گل و کاهگل است.
-2- ملاتهای آبی زیر آب یا در هوا به طریق شیمیایی سفت و سخت می شوند و نمونه ای از این ملاتها٬ ملات سیمانی است.
ملاتها در انواع گوناگون زیر ساخته و مصرف میشوند:
-1- ملاتهای گلی: که ماده چسباننده آنها گل رس است و نمونه آن ملات گل و کاهگل است که برای جلوگیری از ترک خوردگی گل به آن کاه اضافه میشود.
-2- ملاتهای گچی: که ماده چسباننده آنها دوغاب گچ است و نمونه آن ملات گچ و ماسه است. این ملاتها بسیار زودگیر هستند و باید به سرعت مصرف شوند.
-3- ملاتهای آهکی: نمونه آن ملات ماسه آهک است که نوعی ملات هوایی بوده و برای سخت شدن به دی اکسید کربن موجود در هوا نیاز دارد.
-4- ملاتهای سیمانی: که نمونه آن ملات ماسه سیمان بوده و ماده چسباننده آنها دوغاب سیمان است.
-5- ملاتهای قیری: این ملات از اختلاط قیر و ماسه به نسبت معین ساخته می شود و برای پیاده رو ها و بامها مورد استفاده قرار می گیرد.


پلاستیک:
(Plastic)
ویزگی های روزافزون پلاستیکها سبب گسترش روزافزون مصرف آنها در ساختمان شده است که از جمله این ویزگی ها موارد زیر را می توان نام برد:
شفافیت و نورگذرانی٬ ثبات رنگ٬ ضربه پذیری٬ جذب آب کم٬ شکل پذیری٬ چسب پذیری و همچنین سبکتر بودن اکثر آنها در مقایسه با مصالح ساختمانی سنتی که باعث مصرف آسانتر آنها شده است.
برخی از موارد استفاده پلاستیکها در ساختمان به شرح زیر است:
-1- سقفهای پیش ساخته
-2- قاب پنجره
-3- لوله کشی
-4- چسبها
-5- موارد درزگیری و آب بندی و ...


منابع:
-1- کتاب مدیریت پروزه جلد 2 (کنترل کیفیت اجرا در پروزه های عمرانی) نوشته مهندس علی خورشیدی
-۲- کتاب مواد نوشته M.W. Verver
-3- کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی تهیه شده توسط دفترتدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
-4- سایت باشگاه مهندسین ایران به ادرس زیر:
http://www.iran-eng.com
-5- وبلاگ صادقنگار به آدرس زیر:
http:// www.sadeghnegar.blogfa.com/
-6- ماهنامه پیام ساختمان و تاسیسات شماره 18


+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۸۸ساعت 19:5  توسط جواد کمالی مقدم  |